Ogłoszenia

w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN i nN, złączy kablowych ZKSN, slupów linii napowietrznej SN i nN, na działkach nr ewid. 350, 108, 295, 5, 351, 352, 353, 355, 358, 360, 359, 357, 356, 354, 300, obręb Korczyska, gm. Sędziejowice oraz na działkach nr ewid. 80/1, 79, 41, 110, 133, 136, 266, 61, 255, obręb Osiny, gm. Sędziejowice.

Informację o wydanej decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

w sprawie wydania decyzji Nr3/2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji dla zadania pn. LOT D-Prace na liniach kolejowych nr. 131,542,739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POLiŚ 5.1-14".

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Marzeniu, obręb 13 - działka nr 178/8 o pow. 0,3889 ha - cena wywoławcza 250.000,00 zł, wadium 25.000,00 zł minimalne postąpienie 2.500,00 zł

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW, gm. Sędziejowice na działce nr 381/11, 381/7, 381/5, obręb Sędziejowice”

o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 25 maja 20l 8 r., Nr 341201 8 znak: WOOŚ.420 .71 .2018.JCh. l 0, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na otc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice",

o budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN i nN, złączy kablowych ZKSN, słupów linii napowietrznej SN i nN, na działkach nr ewid. 350, 108, 295, 5, 351, 352, 353, 355, 358, 360, 359, 357, 356, 354, 300, obręb Korczyska, gm. Sędziejowice oraz na działkach nr ewid. 80/1, 79, 41, 110, 133, 136, 266, 61, 255, obręb Osiny, gm. Sędziejowice

Położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do wyłożenia do publicznego wglądu (w dniach od 28 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r.)

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej w celu, realizacji inwestycji pn.: "Zaprojektowanie  i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D-Prace na liniach kolejowych nr. 131,542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POLiŚ 5.1-14"

Obwieszczenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków- część zachodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą odziaływania na środowisko.