Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2023

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 20 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice  raport o stanie gminy.

w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Sędziejowice prawa własności położonej w obrębie Kozuby Stare i Nowe

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

na przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkie 1A/2

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 ROKU


Wójt Gminy Sędziejowice podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego
przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37 f ustawy Kodeks wyborczy, podczas wyborów
do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.


a.png

Wójt Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak

w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia no etapy lub budowania w całości  obrębie Gorki Grabińskie dz, nr ewid. 114/1, gm. Widawa,

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Sędziejowice

zawiadamiające, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby.

Pełna treść oferty znajduje się w załączniku poniżej

w sprawie przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów - Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice"