Decyzje środowiskowe

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody na działkach nr 558/3, 558/2 – obręb nr 0002 Brody Emilianów.

o wydanej w dniu 16.05.2024 r., znak RW.II.6220.1.2024 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o wydanym w dniu 16.05.2024 r., znak RW.II.6220.1.2024 postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”,

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”