Sędziejowice, 01.04.2021r.

 Znak postępowania: RW.VI.271.5.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

      Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

 1. Zamawiający

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski”, nazywane w dalszej części „przedmiotem zamówienia”.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej na dz. nr 350/8, 350/49 obręb Brzeski, gmina Sędziejowice.
  3. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
   1. sieć wodociągową z rur z tworzywa sztucznego PE HD100 SDR17 Dz110x6,6 mm o długości ok. 440,7m,
   2. hydranty p.poż DN80 nadziemne w ilości 4 sztuk,
   3. zasuwy liniowe DN110 w ilości 2 sztuk,
   4. trójniki, zasuwy, redukcje, łączniki itp. – zgodnie z projektem technicznym.
  4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
   1. Projekt techniczny – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
   2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego,
   3. Przedmiar robót – załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
  5. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
   1. zabezpieczenie placu budowy,
   2. wykonanie tymczasowego oznakowania na czas prowadzonych robót,
   3. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.
  7. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.
  8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:
   1. 45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu;
   2. 45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
   3. 45231300 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;
   4. 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
   5. 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
  9. Szczegółowe zasady wykonania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy.
  10. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2021r.

 1. Warunki udziału w zaproszeniu do składania ofert
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
   2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
   3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
   4. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:
    • dysponuje następującym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego, tj.:
     1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów co najmniej w ograniczonym zakresie;
     2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub opowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów co najmniej w ograniczonym zakresie.

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości brutto nie niższej niż 70 000,00 zł każda.
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa ww. pkt 2 ppkt d tiret 1 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie spełnią warunek.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ww. pkt 2 ppkt d tiret 2 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zaproszenia formularzu (załącznik nr 1). Oferty powinny zawierać co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do zaproszenia.
  2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
   1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
   2. załącznik nr 2 – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
   3. załącznik nr 3 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
   4. kosztorys ofertowy.
  3. Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty  i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
  5. W formularzu ofertowym należy przedstawić informacje podlegające ocenie jako kryteria oceny ofert.
  6. Oferta oraz pozostałe załączniki, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  9. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
  10. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
  11. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
  12. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
  13. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
  14. Zamawiający odrzuci ofertę:
   1. której treść nie odpowiada wymogom określonym w zaproszeniu do składania ofert,
   2. niekompletną,
   3. złożoną po terminie,
   4. złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu,
   5. złożoną z rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice

oznaczonej „Oferta – Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski”, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30 - 15:30 (biuro podawcze), w terminie do dnia 16.04.2021r. do godz. 10:00.

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.

 

 1. Termin związania ofertą

Oferent jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Oferent przez cały okres realizacji zamówienia jest związany ceną zawartą w Formularzu ofertowym.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową.
  2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
  3. Podstawowym elementem, na podstawie którego należy przedstawić koszt realizacji przedmiotu zamówienia, jest dokumentacja projektowa, a przedmiary stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania ofert. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie czynności i okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w ofercie.
  4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, w celu ustalenia oddzielnych cen dla elementów robót.
  5. Podana cena w ofercie musi być wyrażona w PLN.
  6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto.
  7. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglone zgodnie z zasadami matematycznymi.
  8. Zamawiający podczas oceny ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe niezwłocznie informując o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Kryteria oceny ofert

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
  1. Cena – 80 %
  2. Doświadczenie kierownika budowy– 20 %
 2. W ramach kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według poniższego wzoru:

                                                                              Cena najniższa

                                                               C =     -------------------------  x  80%

                                                                          Cena badanej oferty

Cena wskazana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Maksymalnie można uzyskać 80 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 1. W ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”(D) Zamawiający oceni doświadczenie na podstawie ilości pełnionych funkcji kierownika budowy, przez osobę skierowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, na zadaniach obejmujących wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości brutto nie niższej niż 70 000,00 zł. Punkty zostaną przyznane według przyjętego sposobu:

Ilość pełnionych funkcji kierownika budowy

Liczba punktów przyznana ofercie Wykonawcy

0 – 2

0 pkt

3

10 pkt

4 i więcej

20 pkt

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dowody potwierdzające spełnianie warunku w zakresie ww. kryterium przez osobę wskazaną jako kierownik budowy (dowody w postaci referencji, poświadczeń, protokołów odbioru, innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w zakresie ww. kryterium muszą zawierać imię i nazwisko kierownika budowy oraz zakres wykonanego zadania).

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P=C+D

gdzie:

 1. P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
 2. C – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena”,
 3. D – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zaproszenia do składania ofert jedynie wybranego w toku zapytania Wykonawcy.
  2. W przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert (bez podania przyczyny zamknięcia postępowania) na każdym etapie postępowania, w tym po terminie złożenia ofert.
  4. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

podinspektor Sylwia Jaworska, tel. 43/ 677 16 93

 

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice
tel.  43 / 677 10 02
fax. 43 / 677 10 06

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sędziejowice można kontaktować się za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski”, znak postępowania RW.VI.271.5.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Załączniki
  1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  2. Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych robót budowlanych,
  3. Załącznik nr 3 – wykaz osób,
  4. Załącznik nr 4 – projekt umowy,
  5. Załącznik nr 5 – projekt techniczny,
  6. Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  7. Załącznik nr 7 – przedmiar robót.

 

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie + załączniki 7z 18.23 MB Sylwia
Informacja pdf 178.98 KB Sylwia
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 kwiecień 2021 12:45 Sylwia
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 kwiecień 2021 12:47 Sylwia
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 kwiecień 2021 12:50 Sylwia
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 kwiecień 2021 08:05 Sylwia