Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.gminasedziejowice.org oraz raporty Jednostek Organizacyjnych Gminy Sędziejowice

Urząd Gminy Sędziejowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sędziejowice.

 

    • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01.

 

    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Suchański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 840 00 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sędziejowice zlokalizowany jest w miejscowości Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice. Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od strony wschodniej oraz 2 od strony północnej . Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków wyłożony kostką brukową. W korytarzy na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Blisko na android i na macOS - https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only&hl=pl&gl=US

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 marzec 2021 11:20 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 13:34 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 27 marzec 2021 14:04 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 17:53 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 kwiecień 2021 11:40 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 luty 2022 20:10 Michał Ułański