UCHWAŁA NR XXIII/178/20

RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Sędziejowice Nr XX/157/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026 pdf 6.17 MB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 luty 2021 12:46 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 12:48 Michał Ułański