Ogłoszenia

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

dotyczące uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków na działkach nr geod. 514/3, 514/5, 512, 572, 528/5, 530, 526, 528/6, 528/2, 528/3, 528/7, 528/8, 529/10, 529/11, 529/8, 529/4 (obręb ewid. Niecenia) oraz na działkach nr geod. 193, 326/1, 326/2, 221/1, 216/3 (obręb ewid. Pruszków) położonych w  miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice.

zawiadamiające, że zakończono kompletować dokumenty niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Marzeninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 628, 629, 622/1 położonych w miejscowości Marzenin.

w sprawie inwestycji o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków

dla partnera do wspólnej realizacji projektu FELD.08.07

zawiadamiające, ze zakończono kompletowanie dokumentów sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku dydaktycznego z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr geod. 25/6 położonej w miejscowości Sędziejowice-Kolonia

Sprzedaż odbywa się na podstawie nowych wniosków o zakup preferencyjny węgla w ramach ogłoszonej sprzedaży końcowej, złożonych w okresie od 22 maja do 30 czerwca 2023 r., które rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Formularze wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na BIP http://bip.gminasedziejowice.org/.
Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2023 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obyawatelskiego.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Marzeninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 628, 629, 622/1 położonych w miejscowości Marzenin

zawiadamiające, że wydłuża się termin wydania decyzji - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN i SN wraz ze stanowiskami słupowymi, złączami kablowymi na działkach nr geod. 127/4, 128, 135 położonych w miejscowości Wola Wężykowa oraz na działkach nr geod. 589, 572 położonych w  miejscowości Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice