Ogłoszenia

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 2301E na odcinku od działki nr 79 do działki 354 w miejscowości Brzeski

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informujemy o prowadzonych konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Sędziejowice od dnia 20 listopada 2023 r. rozpocznie sprzedaż węgla kamiennego, który pochodzi z polskich kopalni węgla kamiennego i posiada certyfikaty jakości. Sprzedaż będzie realizowana na wniosek mieszkańca prowadzącego gospodarstwo domowe na terenie gminy Sędziejowice. Uprawnienie do zakupu otrzymuje gospodarstwo domowe, które zgłosiło źródło ciepła na paliwo stałe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gmina Sędziejowice na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

ogłasza otwarty nabór na partnera / partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach FELD 08.07

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku poniżej

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku poniżej

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w nawiązaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją transformatorową" w lokalizacji obręb Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj.. Łódzkie, dz. nr 97/2, 97/3, 140/1 i 140/2

o wyłożone do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XLVIII/376/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 października 2022r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ” w lokalizacji obręb Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. Łódzkie, dz. nr 97/2, 97/3, 140/1 i 140/2