Ogłoszenia

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.04.2019 r., znak: RW.II.6220.8.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,75 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 54/3, 70 i 71 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice”.

o niemożliwości dotrzymania terminu określonego dyspozycją art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem i przebudowie stacji transformatorowej, na częściach działek nr ewid. 195/3, 198/2 i 291/2 obręb Marzenin, gmina Sędziejowice

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

polegającego na: budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym, magazynem energii i stacją transformatorową oraz utwardzeniem terenu na działkach nr ewidencyjny 120/2 obręb Wrzesiny oraz na działkach nr ewidencyjny 76, 77, 84, obręb Przymiłów, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie.

Zaproszenie do złożenia ofert

Gmina Sędziejowice jako zamawiający zaprasza do składania ofert na:

I. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 7 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (Dz. U. poz. 2236) informuję, że Gmina Sędziejowice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak

Pełna treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dostępne jest w załączniku poniżej

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053 E w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr l03199E i 103053E w Sięganowie"

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2022-2032"