Ogłoszenia

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW, gm. Sędziejowice na działkach: 381/16, 381/11, 381/5, obręb Sędziejowice” oraz treść decyzji,

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 przejście przejście przez Pruszków, na odcinki od km 7+700 do km 9+437

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 88/2, 89/2 w obrębie Marzenin, Gmina Sędziejowice” oraz decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny znajdującego się na dz. nr ewid. 61/2 i 62/1, obręb 0020 Sędziejowice, gm. Sędziejowice

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Terminala multimodalnego na terenie miasta Zduńska Wola"

o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 387/2, obręb Osiny, gm. Sędziejowice.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na Środowisko (Dz. U, z 2OI9 r, poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku Inwestora tj. PKP CARGO
TERMlNALE Sp. z o.o.

w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice" 

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

"Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257,258/1,258/2,259, 260,261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice"