Ogłoszenia

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ” w lokalizacji obręb Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. Łódzkie, dz. nr 97/2, 97/3, 140/1 i 140/2

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie

GOPS logo 160x160Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu PBP Polskie Linie Kolejowe S.A pozwolenia na budowę ekranów akustycznych

zawiadamiające, że w dniu 03.08.2023 r. uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji znak: RW.V.6733.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN, linia 15kV Kozuby-Zelów wspólnie z Kozuby – Rogóźno (od Siedlce 1 kier. Kurek) na części działek nr geod. 10, 1, 265, 302, 357/2, 343 położonych w  miejscowości Siedlce, gm. Sędziejowice.

zawiadamiające, że w dniu 01.08.2023 r. Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów, w celu zajęcia stanowiska w sprawie znak:  RW.V.6733.10.2023, tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Marzenin, ul. Polna na nieruchomości położonej w miejscowości Marzenin na części działki nr geod. 222/1, gm. Sędziejowice.

zawiadamiające, że w dniu 01.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak RW.V.6733.10.2023, tj. ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Marzenin, ul. Polna na nieruchomości położonej w miejscowości Marzenin na części działki nr geod. 222/1, gm. Sędziejowice.

w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków

zawiadamiające, że w dniu 26 lipca 2023 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwierozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na części działki nr geod. 712 położonej w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice.

zawiadamiające, że w dniu 14.07.2023 r. Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów, w celu zajęcia stanowiska w sprawie znak:  RW.V.6733.9.2023, tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby, gm. Sędziejowice.