Ogłoszenia

o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym, magazynem energii i stacją transformatorową oraz utwardzeniem terenu na działkach nr ewidencyjny 120/2 obręb Wrzesiny oraz na działkach nr ewidencyjny 76, 77, 84, obręb Przymiłów, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie.

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 i 0,4 kV" na działce nr ewid. 167/3 obręb Sędziejowice.

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

polegającego na: budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym, magazynem energii i stacją transformatorową oraz utwardzeniem terenu na działkach nr ewidencyjny 120/2 obręb Wrzesiny oraz na działkach nr ewidencyjny 76, 77, 84, obręb Przymiłów, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie.

W sołectwa Korczyska i Sędziejowice odbędą się zebrania wiejskie i wybory sołtysów. Pierwsze odbędzie się we wtorek 16 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w Starej Szkole w Korczyskach. Mieszkańcy Sędziejowic proszeni są o udział w zebraniu w czwartek 18 sierpnia o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Wybory w obu sołectwach wynikają ze złożenia rezygnacji przez dotychczasowych sołtysów.

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowym, stacją transformatorów, o mocy do 2 MW w miejscowości Górki Grabiński, na dz. nr ewid. 126/8 obręb ewid. 0008 Górki Grabińskie, gm. Widawaa

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym, magazynem energii i stacją transformatorową oraz utwardzeniem terenu na działkach nr ewidencyjny 120/2 obręb Wrzesiny oraz na działkach nr ewidencyjny 76, 77, 84, obręb Przymiłów, gmina Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie.

o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sędziejowice"