Ogłoszenia

w sprawie planowania powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. KOLONIA SĘDZIEJOWICE, na terenie działki nr ew. 3 obręb Kolonia Sędziejowice,   o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

w sprawie udostępnienia nieruchomości

zawiadamiające o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D- Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach  projektu POIiŚ 5.1-14".

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Bilew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice

w sprawie zadania z zakresu administracji rządowej

o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie

w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Górki Grabińskie dz. nr ewid. 114, gm. Widawa

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie"