Nieskategoryzowane

Działalność lobbingową reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.  o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.  poz 478).

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Sędziejowice zostały określone zarządzeniem wewnętrznym Nr 23/22 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego postępowania pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej - plik do pobrania TUTAJ w załączniku poniżej

Podmioty, prowadzące działalność lobbingową mogą dokonywać  zgłoszeń do Urzędu na piśmie z możliwością wykorzystania  wzoru zgłoszenia - plik do pobrania TUTAJ w załączniku poniżej

Zgłoszenie powinno zawierać opis  rozwiązań prawnych z jednoczesnym określeniem przewidywanych skutków ich wprowadzenia oraz wskazaniem interesu będącego przedmiotem ochrony.

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sędziejowice

Lp.

Nazwa firmy, adres

Data złożenia wniosku

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

„SZAMBEX” Usługi Asenizacyjne Ryszard Pietruszka

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

tel. 600 486 671

28.04.2017 r.

08.05.2017 r.

07.05.2027 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. 22 614 59 79

03.08.2017 r.

28.08.2017 r.

31.08.2027 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3.

„SZAMBEX” Łukasz Pietruszka

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

tel. 727 575 858

06.02.2018 r.

12.02.2018 r.

11.02.2028 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

4.

WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

tel. 032 278 45 31

13.06.2018 r.

19.06.2018 r.

19.06.2028 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5.

mToilet sp. z o.o.

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

tel. 800 000 800

12.11.2020 r.

30.11.2020 r.

23.12.2030 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

6.

Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski

ul. Oficerska 22/4, 95-020 Wiśniowa Góra

Tel. 600 25 40 44

20.01.2021 r.

17.03.2021 r.

01.04.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

7.

Skup surowców wtórnych Adam Kowasz

Poręby 15b, 98-220 Zduńska Wola

Tel. 695 482 582

08.04.2021 r.

20.04.2021 r.

01.05.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8.

Dawid Pietruszka SZAMBEX -TRANS

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

Tel. 721-743-292

21.04.2021 r.

05.05.2021 r.

06.05.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9.

JU Asenizacja Jacek Urbański

Michałów 25

98-220 Zduńska Wola

Tel. 501 086 500

23.02.2022 r.

08.03.2022 r.

08.03.2032 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

10.

ECO-CLER Adrian Kowasz

Poręby 15b

98-220 Zduńska Wola

tel. 695482 582

13.02.2023 r.

20.02.2023 r.

26.02.2033 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

11.

Usługi asenizacyjne Tomasz Czyżewski

ul. Panoramiczna 5

98-200 Sieradz

tel. 663 697 826

03.03.2023 r.

03.04.2023 r.

20.04.2033 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Sędziejowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Lp.

Nazwa firmy, adres

Data złożenia wniosku

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne

92-411 Łódź,

ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2

tel. 42/671 34 49

05.09.2012 r.

18.09.2012 r.

17.09.2022 r.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sędziejowice oraz ich transport do schroniska.

2.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, Pieczyska

98-400 Wieruszów

ul. Szkolna 14

tel. 603 394 731

25.09.2019 r.

26.09.2019 r.

25.09.2029 r.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, tj. wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska.

3.

Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku

98–277 Brąszewice

Wojtyszki nr 18

tel. 502342354

17.09.2020 r.

06.10.2020 r.

17.09.2022 r.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sędziejowice oraz ich transport do schroniska.

 

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.gminasedziejowice.org oraz raporty Jednostek Organizacyjnych Gminy Sędziejowice

Urząd Gminy Sędziejowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sędziejowice.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01.

 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Suchański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 840 00 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sędziejowice zlokalizowany jest w miejscowości Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice. Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od strony wschodniej oraz 2 od strony północnej . Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków wyłożony kostką brukową. W korytarzy na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Blisko na android i na macOS - https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only&hl=pl&gl=US

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 185/20

Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 1 września 2020 r.

pobierz regulamin w .pdf

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • § 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Sędziejowice, w szczególności jego zakres działania, zadania, zasady kierowania Urzędem, strukturę, zakresy działania i tryb pracy komórek organizacyjnych, zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych, zasady podpisywania pism i decyzji oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji.
 • § 2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia należy rozumieć:
 1. Gmina - Gmina Sędziejowice;
 2. Rada - Rada Gminy Sędziejowice;
 3. Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik - Wójt Gminy Sędziejowice, Zastępca Wójta Gminy Sędziejowice, Sekretarz Gminy Sędziejowice, Skarbnik Gminy Sędziejowice;
 4. Urząd - Urząd Gminy Sędziejowice;
 5. Referat - referat i inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, w tym samodzielne stanowiska pracy, za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego;
 6. Kierownik - kierownik referatu w Urzędzie lub inna osoba kierująca pracą referatu albo równorzędną komórką organizacyjną, za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 • § 3. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów gminy, w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy, Statutu Gminy, Statutu Urzędu, niniejszego Regulaminu oraz innych aktów prawnych wydanych przez Radę i Wójta.

Rozdział 2

Zakres działania i zadania Urzędu

 • §4.1. Urząd stanowi aparat pomocniczo-wykonawczy Wójta, jest samorządową budżetową jednostką organizacyjną, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Gminy, przy pomocy której Wójt jako organ wykonawczy, wykonuje zadania własne Gminy określone ustawami, Statutem Gminy i Urzędu, uchwałami Rady oraz zadania zlecone przekazane Gminie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawartych porozumień.
 1. Zadania określone w ust. 1 wykonują Referaty, stosownie do ich merytoiycznych zakresów działania.
 • § 5.1. Misją Urzędu jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej zbiorowych potrzeb w zakresie zadań wykonywanych przez organy gminy oraz załatwianie indywidualnych spraw obywateli w sposób profesjonalny, rzetelny, skuteczny i uprzejmy, w trybie i tenninach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu dostępnych środków i zasobów.
 1. 2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 1. Obsługę Urzędu zapewniają pracownicy samorządowi zatrudnieni w ramach stosunku pracy na podstawie:
 1. wyboru - Wójt;
 2. powołania - Zastępca Wójta i Skarbnik;
 3. umowy o pracę - pozostali pracownicy.
 1. Siedziba Urzędu mieści się w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej nr 6.
 • §6.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 1. W szczególności do zadań Urzędu należy:
 1. obsługa Rady i jednostek pomocniczych, przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania zarządzeń, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności przez organy Gminy;
 2. zapewnienie organom Gminy możliwości rozpatrywania oraz załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;
 3. przygotowywanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów prawnych organów gminy;
 4. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem mieniem gminy oraz realizacją dochodów i wydatków w zakresie określonym przepisami prawa;
 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;
 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i innych form działalności;
 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz zewnętrznych aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz udostępnianie informacji publicznej w systemie informatycznym - Biuletyn Informacji Publicznej oraz w innej formie;
 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 9. realizacja innych obowiązków i uprawnień służących wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa pracy dotyczących pracodawcy i pracowników;
 10. załatwianie spraw mieszkańców, interesantów wynikających z zadań własnych, zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień oraz zadań publicznych.
 1. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Wójt wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu.
 • § 7.1. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.
 1. Szczegółowy tryb pracy Urzędu, godziny urzędowania, prawa i obowiązki pracodawcy określa Regulamin Pracy Urzędu ustalony przez Wójta odrębnym zarządzeniem.
 2. Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników określa się w zakresach czynności.

Rozdział 3

Zasady kierowania Urzędem

 • § 8. W skład kierownictwa Urzędu wchodzą: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik.
 • §9.1, Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i wykonuje swoje zadania poprzez:
 1. rozstrzygnięcia podejmowane osobiście;
 2. rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Wójta w czasie jego nieobecności w pracy;
 1. rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez pracowników Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw;
 2. rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw.
 1. Wójt bezpośrednio nadzoruje pracę kierownictwa Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy.
 2. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępstwo sprawuje Zastępca Wójta.
 • § 10. Do kompetencji Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:
 1. nadzór i koordynacja pracy podległych im komórek organizacyjnych;
 2. koordynacja pracy urzędu w ramach właściwości podległych komórek, z uwzględnieniem kompetencji Wójta;
 3. wydawanie w imieniu Wójta i z jego upoważnienia, decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych komórek organizacyjnych;
 4. kreowanie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej;
 5. reprezentowanie Urzędu - w imieniu Wójta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w obrocie cywilno-prawnym;
 6. współpraca z Radą i jej komisjami oraz jednostkami pomocniczymi — w zakresie swego działania.
 • § 11. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta, jako kierownika Urzędu, należy:
 1. organizowanie pracy Urzędu;
 2. występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika;
 3. współdziałanie z Radą w zakresie przygotowywania projektów uchwał, ich wykonywanie, przedkładanie organom nadzoru oraz ich ogłaszanie;
 4. podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
 5. realizacja polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego;
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego;
 7. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy;
 8. składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa oraz aktów o charakterze instrukcyjnym;
 11. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji, w tym pełnomocnictw procesowych;
 12. przygotowanie projektu budżetu Gminy i odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Gminy;
 13. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych zaistniałych na terenie Gminy;
 14. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej;
 15. udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje;
 16. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej;
 17. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika;
 18. sprawowanie funkcji Administratora Danych Osobowych;
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających ze Statutu Gminy Sędziejowice i niniejszego Regulaminu;
 20. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Finansowo - Budżetowego, Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Stanu Cywilnego, samodzielnych stanowisk pracy: Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Samodzielnego stanowiska do spraw Kontroli, Radcy Prawnego oraz Inspektora Ochrony Danych;
 21. pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 • § 12.1, Zastępca Wójta działa w granicach kompetencji i zadań określonych przez Wójta oraz innych pełnomocnictw i upoważnień.
 1. Do zakresu, zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i wypoczynku, opieki społecznej oraz oświaty, a także realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
 2. składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w sprawach z zakresu wymienionego w pkt 1 i samodzielne zaciąganie zobowiązań do sumy nie przekraczającej jednorazowo wartości dwukrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedni - określonego przez prezesa GUS;
 3. zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw pozostawionych do wyłącznej właściwości Wójta, na podstawie obowiązujących przepisów.
 • § 13.1. Sekretarz, w imieniu Wójta, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej.
 1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, w tym:
 1. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu,
 2. koordynuje opracowanie projektów: regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu

oraz przedstawia propozycje ich uaktualnień i zmian,

 1. dokonuje podziału zadań i kompetencji między kierowników poszczególnych referatów i samodzielne stanowiska pracy,
 2. sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 3. nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
 4. infonnuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,
 5. nadzoruje prawidłowość prowadzenia spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu,
 6. planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza wydatki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy,
 7. odpowiada za właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe i wyposażenie Urzędu w sprzęt i urządzenia techniki biurowej,
 8. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
 9. dokonuje rozdziału korespondencji wpływającej do Urzędu,
 10. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta;
 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;
 2. organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji;
 3. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
 4. inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy;
 5. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
 6. organizowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych;
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Referatami i pracownikami Urzędu;
 8. kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem;
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów Gminy i Wójta oraz nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie;
 10. zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie bądź Radzie;
 11. prowadzenie w uzgodnieniu z Wójtem gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych i doskonalenia kadr;
 12. współpraca z Radą i odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej komisji;
 13. współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniu wiejskim;
 14. nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Wójta;
 15. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Wójta, w tym narad kierowniczych;
 16. organizowanie biblioteki Urzędu i dbałość o stałe uzupełnianie jej zbiorów;
 17. koordynowanie działań promujących Gminę oraz wspierających i upowszechniających ideę samorządową;
 18. potwierdzanie zgodności pism, dokumentów, opracowań z oryginałem;
 19. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta;
 20. kierowanie referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych.
 • § 14.1. Skarbnik, wykonując zadania i kompetencje określone przez Wójta, według właściwości - z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów - odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie i realizację budżetu Gminy, obsługę finansowo-księgową oraz nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 1. 2. Działając w zakresie spraw powierzonych mu przez Wójta, Skarbnik w szczególności:
 1. koordynuje i nadzoruje prace dotyczące opracowania oraz uchwalenia przez Radę Gminy projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 2. czuwa nad prawidłowością realizacji budżetu Gminy, w tym nad dokonywaniem w nim zmian;
 3. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
 4. czuwa nad zachowaniem płynności finansowej Gminy;
 5. dokonuje analizy budżetu pod kątem zaciągania zobowiązań i zadłużeń Gminy, uwzględniając ustawowe limity;
 6. sporządza bieżące informacje oraz okresowe sprawozdania, umożliwiające Radzie i Wójtowi ocenę sytuacji finansowej Gminy;
 7. sprawuje nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy, w tym nad podległymi jednostkami organizacyjnymi;
 8. sprawuje nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych;
 9. dokonuje kontroli finansowej, w tym celu organizuje właściwy obieg dokumentów finansowych;
 10. podpisuje (kontrasygnuje) oświadczenia woli składane w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
 1. opracowuje projekty przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej, wydawanych przez Wójta;
 2. sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe;
 3. kontroluje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych;
 4. wykonuje zadania kontroli zarządczej w zakresie budżetu i finansów gminy;
 5. zapewnia realizację zadań wynikających - w szczególności - z ustaw:
 1. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 2. o finansach publicznych,
 3. ordynacja podatkowa,
 4. o opłacie skarbowej,
 5. o podatku rolnym,
 6. o podatku leśnym,
 7. o podatkach i opłatach lokalnych,
 8. o rachunkowości;
 1. kieruje referatem Finansowo - Budżetowym.
 1. W przypadku nieobecności w pracy Skarbnika zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika.

Rozdział 4

Organizacja i tryb pracy Urzędu

 • § 15.1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są Referaty, równorzędne komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy oraz Urząd Stanu Cywilnego.
 1. Referatem kieruje Kierownik,
 2. Kierownik organizuje pracę Referatu oraz kontroluje wykonanie zadań realizowanych przez pracowników.
 • § 16.1. Kierownicy odpowiedzialni są przed Wójtem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Referatu.
 1. Kierownicy pełnią nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
 2. W przypadku, gdy kierujący Referatem nie może pełnić swych obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony przez Wójta lub Zastępcę Wójta - na jego wniosek - pracownik.
 • § 17.1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw używają symboli literowych:
 1. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych - „OR”;
 2. Referat Finansowo - Budżetowy * „FB”;
 3. Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „RW”;
 4. Urząd Stanu Cywilnego - „USC” - w zakresie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz „SO” w pozostałych sprawach;
 5. Samodzielne stanowisko pracy - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego - "PO" w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz „ZK” - w zakresie pozostałych spraw;
 6. Samodzielne stanowisko pracy - Radca Prawny - „RP”;
 7. Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontroli - „KW";
 8. Samodzielne stanowisko - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - „10D”.
 1. 2. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik do Regulaminu.
 • § 18,1. Podziału zadań pomiędzy Referaty dokonuje Sekretarz.
 1. Szczegółowego podziału zadań w Referacie dokonuje kierownik w indywidualnych zakresach czynności, przygotowując jego projekt.
 2. Zakresy czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy ustala Sekretarz, a dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt.
 3. Zakres czynności dla Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika zawarty jest w niniejszym Regulaminie.
 4. Zadania nie przydzielone do obowiązków pracowników Referatu wykonuje Kierownik.
 • § 19.1. Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych jest Sekretarz.
 1. Kierownikiem Referatu Finansowo - Budżetowego jest Skarbnik.
 2. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt.
 • § 20.1. W skład Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych wchodzą następujące jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy, które w znaku sprawy używają po symbolu referatu symbolu cyfrowego odpowiednio od I do VIII (zgodnie z niżej wymienioną kolejnością, z wyłączeniem pkt 9):
 1. kierownik;
 2. do spraw pracowniczych, bhp i szkolenia;
 3. do spraw administracyjno-kancelaryjnych, pełniące jednocześnie funkcję archiwisty oraz koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie;
 4. do spraw społecznych i informacji publicznej;
 5. do spraw oświaty;
 6. do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw;
 7. do spraw informatycznych, pełniące jednocześnie funkcję Administratora Systemu Informatycznego;
 8. do spraw promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 9. stanowiska pomocnicze i obsługi - sprzątaczka, robotnik gospodarczy, pomoc administracyjna, sekretarka oraz pozostałe według potrzeb.
 1. W skład Referatu Finansowo - Budżetowego wchodzą następujące jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy, które w znaku sprawy używają po symbolu referatu symbolu cyfrowego odpowiednio od I do VII (zgodnie z niżej wymienioną kolejnością):
 1. kierownik;
 2. zastępca Skarbnika Gminy;
 3. do spraw księgowości budżetowej;
 4. do spraw wymiaru podatków;
 5. do spraw księgowości podatkowej;
 6. do spraw płac;
 7. do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. W skład Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzą następujące stanowiska pracy, które w znaku sprawy używają po symbolu referatu symbolu cyfrowego odpowiednio od I do VITI (zgodnie z niżej wymienioną kolejnością):
 1. kierownik;
 2. do spraw leśnictwa i ochrony środowiska;
 3. do spraw gospodarki ziemią i mieniem komunalnym;
 1. do spraw komunalnych, mieszkaniowych i działalności gospodarczej;
 2. do spraw gospodarki przestrzemiej;
 3. do spraw inwestycji i zamówień publicznych;
 4. do spraw rolnictwa i inwestycji;
 5. do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych.
 1. W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą następujące stanowiska pracy, które w znaku sprawy używają po symbolach wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 4 symbolu cyfrowego odpowiednio USC-I, SO-II:
 1. kierownik USC;
 2. zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 3. stanowisko ds. obywatelskich.
 1. Samodzielne stanowisko pracy - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego - podlega bezpośrednio Wójtowi.
 2. Samodzielne stanowisko pracy - Radca Prawny - podlega bezpośrednio Wójtowi.
 3. Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontroli - podlega bezpośrednio Wójtowi i tworzone jest w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, a przy ich braku, przypisane zadania realizują pracownicy merytoryczni Urzędu na zasadach ustalonych w odrębnych uregulowaniach wewnętrznych i indywidualnych zakresach czynności, z możliwością powierzania funkcji kontrolnych podmiotowi zewnętrznemu.
 4. Samodzielne stanowisko - Inspektor Ochrony Danych - podlega bezpośrednio Wójtowi.
 • § 21. Ilość etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu ustala Wójt z uwzględnieniem bieżących potrzeb zgłaszanych przez Sekretarza i Kierowników, w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

Rozdział 5

Zadania i kompetencje referatów i samodzielnych stanowisk pracy

 • § 22.1. Referaty podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Wójta i Rady wynikające z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 1. 2. Do wspólnych zadań Referatów należy w szczególności:
 1. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;
 2. wykonywanie poleceń służbowych;
 3. opracowywanie planów rzeczowo - finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej swoich zadań oraz nadzór nad ich realizacją;
 4. niezwłoczne dostarczanie do Referatu Finansowo-Budżetowego umów, decyzji, postanowień w celu rejestracji zaangażowania wydatków budżetowych;
 5. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla potrzeb Wójta i Rady;
 6. współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między Referatami;
 7. współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 8. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, innymi jednostkami organizacyjnymi oraz miastami lub gminami partnerskimi;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji według właściwości;
 10. prowadzenie w zakresie swej właściwości postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach dotyczących administracji publicznej;
 11. przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń i poleceń Wójta;
 12. prowadzenie zbioru uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących merytorycznie Referatu, ich realizacji oraz w miarę potrzeb składanie sprawozdań w tym zakresie;
 13. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji i postulaty wyborców oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie;
 14. prowadzenie działalności kontrolnej wynikającej z przepisów szczególnych;
 15. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 16. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zasad, zabezpieczenia przeciwpożarowego i zabezpieczenia mienia oraz obowiązków wynikających z ustaw dotyczących ochrony zdrowia;
 17. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 18. usprawnianie organizacji, metod i form pracy;
 19. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach zgodnie z podziałem kompetencji;
 20. realizacja innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym merytorycznej działalności Referatu;
 21. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy zgodnie z podziałem kompetencji;
 22. współpraca pomiędzy referatami w zakresie merytorycznego przygotowania ofert dla inwestorów;
 23. udział w tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Gminy w zakresie swojej właściwości;
 24. podejmowanie działań mających na celu korzystanie z programów i środków Unii Europejskiej w obszarze realizowanych działań;
 25. współdziałanie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej;
 26. aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 27. coroczne opracowywanie i przekazywanie według właściwości, informacji i materiałów do raportu o stanie gminy w roku poprzednim, w zakresie realizowanych spraw;
 28. przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.
 1. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy są odpowiedzialni za:
 1. prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz określonych niniejszym Regulaminem;
 2. przestrzeganie stosowania obowiązujących przepisów proceduralnych w tym szczególnie ustawy o samorządzie gminnym, zamówieniach publicznych, instrukcji kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. stosowanie procedur administracyjnych zapewniających pełną ochronę danych osobowych.
 1. Referaty wykonują następujące czynności i działania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych:
 1. przygotowują projekty uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta;
 2. opracowują projekty planów, sprawozdań oraz budżetu Gminy w części dotyczącej ich zakresu działania;
 3. opracowują prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania i informacje w ramach prowadzonych spraw;
 4. zapewniają właściwą i terminową realizację zadań;
 5. w zakresie wykonywania zadań współdziałają z innymi komórkami Urzędu oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami;
 6. rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi, wnioski i petycje obywateli;
 7. przygotowują projekty decyzji administracyjnych;
 8. udzielają informacji dotyczących załatwiania spraw publicznych ze swojego zakresu działania;
 9. wykonują na polecenie Wójta inne zadania w sprawach nie objętych zakresem działania Referatu.
 • § 23.1. Reterat Organizacyjny i Spraw Społecznych zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu, obsługę administracyjną Rady, komisji i sołectw oraz Wójta, organizację załatwiania obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji, prowadzenie spraw kadrowych, szkoleniowych i bhp pracowników, spraw kultury, sportu, zdrowia i oświaty, współdziałania z organizacjami pozarządowymi, a także odpowiada za obsługę wyborów i referendów oraz za promocję gminy.
 1. Do zadań Referatu w zakresie spraw organizacyjnych należy:
 1. opracowywanie projektów nowelizacji Statutu Gminy i Urzędu;
 2. opracowywanie i wdrażanie projektów nowelizacji Regulaminu, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania Urzędu, a także kontrola ich realizacji;
 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu;
 4. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 5. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Wójta;
 6. prowadzenie zbioru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
 7. prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz ich udostępnianie;
 8. prowadzenie zbiorów i nieodpłatne udostępnianie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu;
 9. wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 1. W zakresie obsługi Rady i sołectw:
 1. obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń;
 2. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
 3. tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego;
 4. organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów;
 5. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych;
 6. przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych właściwym Referatom oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
 7. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
 8. przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe;
 9. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu;
 10. obsługa funduszu sołeckiego.
 1. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
 1. prowadzenie sekretariatu Urzędu;
 2. przyjmowanie korespondencji, wprowadzanie jej do EOD oraz przekazywanie do dekretacji;
 3. koordynacja zadań dotyczących obiegu, rejestracji, znakowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów z uwzględnieniem przepisów określonych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin oraz przepisów wewnętrznych w tym zakresie;
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ewidencji petycji, koordynacja oraz nadzór nad sposobem ich załatwiania przez komórki organizacyjne;
 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i petycje oraz organizowanie kontaktów z Wójtem i Zastępcą;
 6. prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych;
 7. obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach Portalu Statystycznego GUS dla jednostek sprawozdawczych.
 1. W zakresie spraw pracowniczych:
 1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 2. organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych;
 3. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 4. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 5. organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych;
 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej;
 7. prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 8. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
 9. załatwianie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 10. koordynowanie zadań wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych;
 11. organizowanie staży, prac interwencyjnych i robót publicznych w ramach współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy.
 1. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. egzekwowanie utrzymania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w pomieszczeniach socjalno - bytowych w Urzędzie,
 2. przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników Urzędu w zakresie BHP oraz organizowanie szkoleń okresowych w tym zakresie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników,
 3. prowadzenie okresowych przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy zmierzające do eliminowania zagrożeń wypadkowych i uciążliwych warunków pracy,
 4. prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy dla pracowników Urzędu;
 1. realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z ustaw związanych z ochroną zdrowia;
 2. zapewnienie w Urzędzie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
 1. W zakresie spraw gospodarczych i obsługi administracyjnej:
 1. gospodarowanie środkami na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu;
 2. zarządzanie budynkami Urzędu;
 3. zapewnienie technicznego funkcjonowania Urzędu, w tym planowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 5. zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;
 6. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie Urzędu w materiały biurowe, druki, pieczątki oraz tablice;
 7. zapewnienie informacji wizualnej w Urzędzie;
 8. prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw zamawianych do Urzędu;
 9. prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Urzędu;
 10. zabezpieczenie łączności oraz nadzór nad sprawnością sieci telefonicznej;
 11. prowadzenie biblioteki samorządowej;
 12. utrzymanie czystości w budynku Urzędu i jego otoczeniu.
 1. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:

Oprowadzenie archiwum zakładowego Urzędu oraz przestrzeganie, wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 1. archiwizacja dokumentów przekazywanych przez Referaty do archiwum;
 2. wydawanie kserokopii ze zgromadzonej w archiwum dokumentacji;
 3. prowadzenie ewidencji aktualnie posiadanych akt;
 4. brakowanie akt kategorii „B”, dla których upłynął okres przechowywania;
 5. przekazywanie akt kategorii „A” do Archiwum Państwowego;
 6. przekazywanie rocznych sprawozdań Wójtowi oraz Dyrektorowi właściwego Archiwum Państwowego;
 7. zabezpieczenie akt przed zniszczeniem;
 8. współdziałanie ze składnicami akt jednostek organizacyjnych.
 1. W zakresie spraw ogólnych;
 1. wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów;
 2. upowszechnianie idei samorządowej;
 3. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez Wójta oświadczeń majątkowych;
 5. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej w Urzędzie;
 6. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem i przedstawianiem Radzie raportu o stanie gminy w roku poprzednim;
 7. obsługa narad kierowniczych i pracowniczych zwoływanych przez Wójta;
 8. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń.
 1. W zakresie oświaty:
 1. ustalanie sieci publicznych przedszkoli;
 2. ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów;
 3. prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń;
 4. koordynowanie spraw w zakresie edukacji przedszkolnej oraz szkół podstawowych na terenie Gminy;
 5. prowadzenie ewidencji i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
 6. dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego;
 7. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek;
 8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i obsługą administracyjno - biurową komisji egzaminacyjnych

przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; -

 1. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym prowadzenie rejestru wydawanych aktów mianowania nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Gminę;
 2. monitorowanie terminów upływu kadencji powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych i wykonywanie stosownych czynności w tym zakresie;
 3. wykonywanie czynności dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów szkół i przedszkoli;
 4. ustalanie wynagrodzeń, dodatków i innych pochodnych od wynagrodzeń dyrektorów szkół i przedszkoli;
 5. współdziałanie z Kuratorium Oświaty i innymi placówkami oświatowymi;
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem na terenie gminy form opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc sprawowania opieki przez opiekunów dziecięcych;
 8. wydawania zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
 9. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dotyczącą przedsiębiorców zatrudniających młodocianych pracowników;
 10. organizowanie dowozu dzieci do szkół;
 11. sporządzenie sprawozdań statystycznych, w tym w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS);
 12. prowadzenie spraw w zakresie przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę;
 13. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach oświaty;
 14. podejmowanie działań mających na celu korzystanie z programów i środków Unii Europejskiej skierowanych na działalność oświatową;
 15. nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży;
 16. wypełnianie innych zadań związanych z pełnieniem funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola i szkoły na terenie gminy.
 1. W zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, kultury, sportu i turystyki:
 1. koordynacja realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury;
 2. nadzór nad działalnością gminnych instytucji kultury oraz prowadzenie ich rejestru;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku;
 4. podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Gminy;
 5. nadzór nad technicznym utrzymaniem gminnych placów zabaw, siłowni i obiektów sportowych;
 6. współdziałanie ze stowarzyszeniami i klubami w zakresie działalności sportowej;
 7. promocja walorów turystycznych Gminy;
 8. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 9. współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi i urzędami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu;
 10. nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz współdziałanie w tym zakresie z GOZ w Sędziejowicach i z GOPS w Sędziejowicach;
 11. realizacja polityki prozdrowotnej Gminy;
 12. opiniowanie rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego;
 13. przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 14. realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 15. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach;
 16. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 17. nadzorowanie i kontrola pieczy zastępczej w GOPS;
 18. wykonywanie zadań koordynatora do spraw dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. W zakresie obsługi informatycznej i komputeryzacji Urzędu:
 1. koordynowanie i utrzymywanie w należytym stanie sieci LAN w Urzędzie Gminy oraz serwerów, zapewnienie bezpieczeństwa przekazu informacji droga internetową;
 2. pomoc techniczna, merytoryczna przy korzystaniu z programów komputerowych oraz obsługi komputera;
 3. administrowanie siecią komputerową Urzędu, konfiguracja sprzętu komputerowego, nadzór nad poprawnością działania usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, administrowanie i nadzór nad serwerami oraz komputerami w zakresie obsługi technicznej;
 4. informatyzacja, budowa, wdrażanie i rozwój systemów informatycznych Urzędu oraz koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy;
 5. informatyczne zabezpieczenie danych Urzędu, a w szczególności danych osobowych w systemie informatycznym;
 6. gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie;
 7. zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych;
 8. prowadzenie spraw witryn internetowych, a w szczególności:
 1. koordynacja działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowywania materiałów, edycji, udostępniania dokumentów i informacji publicznej,
 2. redakcja stron internetowych Gminy, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 3. kontrola treści i formy witryn internetowych,
 4. obsługa techniczna stron internetowych (aktualizacje i modernizacje kodu źródłowego stron internetowych);
 1. obsługa techniczna w zakresie prowadzenia zbiorów w postaci elektronicznej i udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz aktów prawa miejscowego, w tym przekazywania uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym;
 2. współdziałanie w zakresie wyboru oraz zakupu sprzętu komputerowego odpowiedniego do danego stanowiska pracy;
 3. zabezpieczenie stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie;
 4. nadzór, monitorowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci wewnętrznej Urzędu przed zagrożeniami z sieci rozległej WAN oraz wykrywanie włamań i ataków sieciowych wraz z ich blokowaniem po wstępnej diagnozie szkodliwości i sieciowych;
 5. realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych oraz innych przepisów w tym zakresie;
 1. organizowanie, prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych;
 2. wykonywanie czynności administratora LSA w aplikacji SRP;
 3. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Urzędzie;
 4. zarządzanie i administracja Portalem Sprawozdawczym GUS dla jednostek sprawozdawczych, w tym w zakresie dotyczącym narodowego spisu powszechnego;
 5. administracja i zarządzanie oprogramowaniem do badań GUS dla USC;
 6. zapewnienie wymagań w zakresie dostępności cyfrowej określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 1. W zakresie promocji:
 1. koordynowanie, organizowanie i realizacja działań promocyjno-informacyjnych gminy;
 2. organizowanie imprez, przedsięwzięć promujących gminę, obchodów świąt narodowych i gminnych oraz uroczystości patriotycznych;
 3. koordynowanie współpracy zagranicznej Gminy;
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem materiałów do Panoramy Łaskiej;
 5. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy Sędziejowice w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dolina Rzeki Grabi;
 6. prowadzenie polityki informacyjnej Gminy;
 7. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących Gminy;
 8. promocja Gminy;
 9. obsługa serwisów internetowych i społecznościowych gminy oraz sytemu informacyjno - komunikacyjnego z mieszkańcami;
 10. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 1. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 1. doradztwo i udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;
 2. udzielanie informacji o istnieniu źródeł finansowania różnorodnych działań;
 3. prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych;
 4. popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy;
 5. rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie z organizacjami pozarządowymi sposobów realizacji tych potrzeb;
 6. opracowywanie dla Rady Gminy projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przeprowadzanie procedur konkursowych o dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań pożytku publicznego oraz rozliczanie i kontrola w tym zakresie.
 • § 24.1. Referat Finansowo-Budżetowy prowadzi w szczególności sprawy związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy, zapewnia obsługę finansowo-księgową Urzędu, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości oraz sporządza sprawozdania z wykonania budżetu.
 1. Do zadań Referatu w zakresie budżetu należy:
 1. przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi komórkami urzędu projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian budżetu;
 2. opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i jej zmian;
 3. opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu;
 4. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej;
 5. nadzór nad realizacją budżetu;
 6. obsługa kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.
 1. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej - Urzędu;
 2. prowadzenie rachunkowości organu Gminy, według odrębnego planu kont;
 3. prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
 4. realizacja poleceń przelewów;
 5. dekretowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 6. sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości finansowej;
 7. obsługa finansowa w zakresie:
 1. programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
 3. środków finansowych przyznanych sołectwom;
 1. naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników Urzędu, konserwatorów OSP, ryczałtów za jazdy lokalne, diet radnych, diet sołtysów oraz innych należności z tytułu udziału w komisjach itp.;
 2. wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS oraz płatnika podatku dochodowego;
 3. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie umorzeń, rozliczanie inwentaryzacji;
 4. prowadzenie rozliczeń VAT Gminy oraz gminnych jednostek budżetowych;
 5. prowadzenie ewidencji sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT;
 6. przekazywanie danych w strukturze JPK;
 7. prowadzenie ewidencji i rozliczeń dochodów budżetu państwa;
 8. analiza wpływów i sprawozdań dotyczących dochodów pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy;
 9. windykacja należności budżetu Gminy.
 1. W zakresie spraw podatkowych i opłat lokalnych:
 1. prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 2. przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz zbieranie innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków;
 3. przygotowywanie decyzji w zakresie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty oraz umarzania zaległości podatkowych;
 4. ewidencja należności i wpływów podatkowych;
 5. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
 6. rozliczanie inkasentów;
 7. prowadzenie spraw związanych z odpisem od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;
 8. prowadzenie spraw w zakresie wygaszania zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy;
 9. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
 1. przeprowadzanie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz oględzin;
 2. prowadzenie bazy danych wpisanych hipotek na rzecz Gminy oraz wydawanie zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego;
 3. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej;
 4. prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ewidencja księgowa, dekretacja dokumentów księgowych, windykacja należności).
 1. W zakresie pozostałych zadań:
 1. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 2. przyjmowanie wpłat podatków i opłat w formie bezgotówkowej;
 3. prowadzenie rejestru umów;
 4. prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu spraw związanych z przejmowaniem przez gminę środków zgromadzonych na nieaktywnych kontach bankowych osób fizycznych;
 5. współprowadzenie z informatykiem, biuletynu informacji publicznej Urzędu w zakresie finansów i budżetu Gminy;
 6. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu;
 7. wykonywanie zadań z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przy współdziałaniu ze stanowiskiem ds. pracowniczych, szkolenia i bhp;
 9. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i pozostałej;
 10. sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowych.
 • § 25.1. Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami gminy, ochrony środowiska i leśnictwa, zarządzania drogami, publicznego transportu zbiorowego, zamówień publicznych, gospodarki mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych, pozyskiwaniem środków zewnętrznych i obsługą projektów.
 1. Do zadań Referatu w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego należy:
 1. przygotowywanie materiałów dla oceny zmian w zagospodarowaniu oraz analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, zwane dalej "studium";
 2. opracowywanie zmian lub aktualizacji studium;
 3. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;
 4. przygotowywanie materiałów, udział w przeprowadzaniu procedur przetargowych dla opracowań planistycznych (np. infrastruktura, ocena skutków finansowych opracowania planu);
 5. opracowywanie uwag i wniosków oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian dla gmin sąsiednich;
 6. opiniowanie opracowań i dokumentacji mających znaczenie dla planowania przestrzennego, sporządzanych przez inne jednostki gminy oraz inne podmioty;
 7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie oryginałów i kopii (w tym również uchylonych i nieobowiązujących), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych opracowań i dokumentacji mających znaczenie dla przestrzennego rozwoju gminy;
 8. przekazywanie wojewodzie łódzkiemu, marszałkowi województwa' łódzkiego i staroście łaskiemu kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w tych planach;
 9. organizowanie prac komisji urbanistyczno-architektonicznej dla wydania opinii do projektu studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 10. wydawanie wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 12. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie lub zmianę planów miejscowych i studium;
 13. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru;
 14. orzekanie w drodze decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
 15. prowadzenie postępowań na rzecz przeniesienia decyzji na inną osobę;
 16. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy albo ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba, że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;
 17. koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem i wdrażaniem programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.
 1. Realizacja zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami gminy, w tym prowadzenie spraw

w zakresie:

 1. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze przetargu i bezprzetargowo;
 2. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej;
 3. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 4. zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych;
 5. oddawania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz orzekania o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu;
 6. regulowania stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji;
 7. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminy;
 8. przygotowywania dokumentacji i wniosków w sprawie komunalizacji mienia;
 9. przejmowania nieruchomości od samorządowych osób prawnych;
 10. nabywania nieruchomości do zasobów gminy;
 11. wydzierżawiania, najmu, użyczenia i użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy;
 12. wykonywania prawa pierwokupu;
 13. nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych;
 14. ustalania nowej wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych stanowiących własność gminy;
 15. uwłaszczania osób prawnych i fizycznych;
 16. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 17. ujednolicania terminu trwania użytkowania wieczystego;
 18. wydawania decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich i planistycznych;
 19. scalania i podziału nieruchomości;
 20. wydawania decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
 21. wydawanie postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego i prowadzenie rejestru tych postanowień;
 22. prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości i nazewnictwem ulic, w tym w szczególności:
 1. nadawanie i zmiany numeracji porządkowej nieruchomości,
 2. prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
 3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania i zmian nazw ulic i placów,
 4. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i ewidencji użytkowników wieczystych;
 2. ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy;
 3. znoszenia współwłasności nieruchomości stanowiących własność gminy i osób fizycznych;
 4. zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 1. wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
 2. wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic,
 3. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 4. ocena prawidłowości wykonania czynności ustalania przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, zwrot dokumentów geodecie do uzupełnienia,
 5. przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej, gdy nie dojdzie do ugody i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz przekazywania sprawy do sądu,
 6. rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach objętych scalaniem,
 7. przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do starosty,
 8. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze przetargu i bezprzetargowo.
 1. W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
 1. zadania wynikające z prawa łowieckiego, a w szczególności:
 1. opiniowanie zasięgów obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o terminach polowań;
 1. zadania związane z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych, w zakresie wg właściwości;
 2. przygotowanie i realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;
 3. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów;
 4. zadania wynikające z prawa wodnego, a w szczególności:
 1. zatwierdzanie ugody ustalającej zmianę stanu wody na gruntach prywatnych,
 2. nakazanie właścicielowi gruntu, który zmienił stan wody na gruncie szkodliwie wpływający na grunty sąsiednie,
 3. przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodę, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kąpielisk na terenie gminy;
 1. zadania w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych;
 1. opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 2. utrzymanie i wyposażanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego we współpracy z GJUK,
 3. udział w pracach komisji szacującej szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, prowadzenie dokumentacji;
 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 2. zadania w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
 1. wydawanie tzw. decyzji środowiskowych,
 2. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
 3. koordynacja prac przy sporządzaniu gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami wraz ze sprawozdaniem z realizacji programu i planu,
 4. opiniowanie projektu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 5. opiniowanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 6. przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest, prowadzenie ewidencji wyrobów,
 7. współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska,
 8. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 9. przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji od prowadzącego instalacje,
 10. wydawanie decyzji w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
 11. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

!) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, ł) koordynacja wdrażania planu gospodarki odpadami i planu ochrony środowiska;

 1. opiniowanie projektu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowe magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze;
 2. sprawowanie nadzoru nad uprawą maku i konopi, a w szczególności:
 1. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 2. wydawanie nakazu zniszczenia nielegalnych upraw;
 1. zadania dotyczące ochrony zwierząt, a w szczególności:
 1. opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt,
 2. prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 3. czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
 4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, cofanie zezwoleń, dokonywanie zmian w zezwoleniach.
 1. W zakresie inwestycji:
 1. opracowanie programów inwestycyjnych;
 2. opracowanie projektu założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 3. zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji powyższych planów;
 4. koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych i towarzyszących;
 5. obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju;
 6. organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami, dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 7. przygotowywanie i prowadzenie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano - montażowych;
 8. uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej, zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie rejestru tych uzgodnień;
 9. wykonywanie urządzeń technicznych na nieruchomościach Gminy;
 10. stosowanie w realizowanych inwestycjach i remontach wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współdziałanie z koordynatorem dostępności w tym zakresie.
 1. W zakresie zarządzania drogami:
 1. ustalenie przebiegu dróg gminnych w zakresie przygotowania dokumentów formalnych;
 2. prowadzenie zarządu drogami lokalnymi i przejętymi w zarząd od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 3. nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg;
 4. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 5. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 6. załatwianie spraw związanych z odwodnieniem dróg;
 7. utrzymanie urządzeń związanych z drogą;
 8. koordynacja robót w pasie drogowym, w tym uzgadnianie projektów, wydawanie zezwoleń i dokonywanie odbiorów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg na terenie gminy;
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów;
 10. wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego;
 11. modernizacja i rozliczanie oświetlenia dróg publicznych będących w zarządzie Gminy;
 12. opiniowanie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
 1. W zakresie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i transporcie drogowym, w tym w szczególności:
 1. przygotowywanie porozumień;
 2. ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 3. kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
 4. współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
 5. analiza realizacji zaspokojenia potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 6. dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
 7. określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich;
 8. ustalenie stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji;
 9. budowa, przebudowa, remonty oraz utrzymanie porządku i czystości wiat oraz przystanków autobusowych;
 10. rozpatrywanie skarg i interwencji spowodowanych niewłaściwym świadczeniem usług przez przewoźnika;
 11. opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy;
 12. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym, w tym:
 1. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych oraz licencjami na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w tym kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymagań będących podstawą do wydania zezwolenia, licencji,
 2. przekazywanie informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych zezwoleń i licencji właściwym organom,
 3. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń i licencji.
 1. W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarcze!, rozwoju gospodarczego! pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi proiektów:
 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 3. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 4. prowadzenie ewidencji innych obiektów hotelarskich;
 5. ustalanie czynszu regulowanego dla najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy;
 6. nadzór nad załatwianiem spraw mieszkaniowych realizowanych przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych;
 7. naliczanie dodatków mieszkaniowych;
 8. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków;
 9. koordynowanie, wdrażanie i monitorowanie Strategii Rozwoju Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego;
 10. poszukiwanie źródeł funduszy zewnętrznych, w tym szczególnie w ramach programów pomocowych UE na potrzeby realizacji zadań Gminy;
 11. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i obsługą projektów.
 1. W zakresie zamówień publicznych:
 1. organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. opracowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy;
 3. zapewnienie zgodności realizowanych zamówień publicznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 5. współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy organizacji przetargów i opracowywaniu dokumentacji przetargowej,
 6. czuwanie nad kompletnością dokumentacji przetargowych;
 7. publikacja ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu.
 • §26.1. Urząd Stanu Cywilnego - zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego, sprawami obywatelskimi oraz sprawami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
 1. W zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego:
 1. sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu w rejestrze stanu cywilnego, w systemie teleinformatycznym;
 2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 3. migracja aktów stanu cywilnego;
 4. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 6. przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia małżeństwa;
 7. wydawanie zezwoleń i zaświadczeń w sprawach wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 8. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego;
 9. sporządzanie testamentów;
 10. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 11. rejestracja danych w rejestrze PESEL i usuwanie w nim niezgodności;
 12. wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa międzynarodowego i innych przepisów;
 13. organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin mieszkańców.
 1. W zakresie spraw obywatelskich:
 1. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności: zameldowania, wymeldowania, przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 3. nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL;
 4. wydawanie dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów;
 5. realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru dowodów osobistych;
 6. udostępniania danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania oraz w sprawach dowodów osobistych;
 8. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców;
 10. sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów;
 11. wykonywanie zadań koordynatora GUS w zakresie dotyczącym narodowego spisu powszechnego.
 1. W zakresie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, w szczególności:
 1. współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 2. wydawanie decyzji uznających żołnierzy za jedynych żywicieli rodziny;
 3. ustalenie świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy dla odbycia ćwiczeń;
 4. wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony.
 • § 27.1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej.
 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie informacii niejawnych, a ponadto do jego spraw należy:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka;
 4. prowadzenie wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji.
 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. reagowanie kryzysowe oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 2. monitorowanie przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych na terenie gminy;
 3. opracowywanie regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 4. obsługa administracyjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 5. nadzór nad utrzymaniem i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 6. opracowywanie i realizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
 7. współdziałanie z kierownikami właściwych służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia, zdrowia i środowiska naturalnego w sytuacjach kryzysowych;
 8. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego gmin ościennych;
 9. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 10. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie.
 1. W zakresie obrony cywilnej:
 1. realizowanie polityki gminy w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;
 2. opracowywanie gminnego planu obrony cywilnej;
 3. planowanie i organizowanie gminnego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz wykrywania i alarmowania;
 4. współpraca z organizacjami i instytucjami w dziedzinie obrony cywilnej;
 5. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej;
 6. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia zdrowia na znacznym obszarze;
 7. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu obrony cywilnej, środków technicznych i umundurowania.
 1. W zakresie spraw obronnych i wojskowych:
 1. organizowanie akcji kurierskiej;
 2. opracowywanie i realizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
 3. aktualizacja i opracowywanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy;
 4. przygotowanie planów szkolenia obronnego i ich realizacja;
 5. przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych;
 6. nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz innych uprawnionych organów i instytucji, a także prowadzenie i aktualizacja rejestru świadczeń;
 7. przygotowanie do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 8. współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej;
 9. prowadzenie bazy danych HNS stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w ramach państwa i gospodarza.
 1. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
 1. koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo- gaśniczym i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej;
 2. prowadzenie spraw obsługi administracyjno-finansowej ochotniczych straży pożarnych;
 3. realizacja pozostałych zadań z zakresu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli określonych przepisami szczególnymi;
 4. współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego obywateli.
 • § 28.1. Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontroli zapewnia Wójtowi obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wójta w zakresie realizacji celów i zadań pod względem zgodności z prawem, efektywności, oszczędności i terminowości.
 1. Do podstawowych zadań stanowiska należy:

ł) prowadzenie spraw związanych wykonywaniem kontroli zarządczej I i II stopnia realizowanej przez Wójta, w tym prowadzenie dokumentacji, z uwzględnieniem odrębnych przepisów wewnętrznych w tym zakresie;

 1. przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie:
 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. terminowości i wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 6. zarządzania ryzykiem;
 1. sporządzania protokołów z przeprowadzanych kontroli;
 2. przedkładanie Wójtowi informacji o prowadzonych kontrolach oraz projektów wystąpień pokontrolnych;
 3. czuwanie nad terminową realizacją zaleceń pokontrolnych oraz wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację;
 4. przedkładanie Wójtowi rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności kontrolnej.
 • §29.1. Do podstawowego zakresu działania samodzielnego stanowiska Radcy Prawnego należy obsługa prawna, zgodnie z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:
 1. obsługa oraz doradztwo prawne Rady, Urzędu i jednostek organizacyjnych, w tym sporządzanie opinii prawnych w zakresie realizowanych zadań;
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów zawieranych przez Gminę;
 3. zastępstwo procesowe Gminy, Wójta i Urzędu przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi,
 4. sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych.
 1. Obsługa prawna Urzędu sprawowana jest przez radcę prawnego świadczącego usługę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia.
 • § 30. Do zadań samodzielnego stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:
 1. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy jako administratora danych;
 2. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą;
 3. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie;
 4. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przechowywanie udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 5. zapewnienie przeszkolenia nowoprzyjętych pracowników w zakresie danych osobowych.
 • § 31. Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej może być powierzone na podstawie uchwały Rady, organom wykonawczym jednostek pomocniczych określonych w Statucie Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i administracyjnych.

Rozdział 6

Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych

 • § 32.1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu Regulaminu są projekty:
 1. uchwał Rady;
 2. zarządzeń porządkowych wydawanych przez Wójta określonych wart. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
 3. zarządzeń niemających charakteru aktów prawa miejscowego.
 1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej, a ich redakcja winna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem językowym i powszechnie zrozumiała.
 2. Projekty aktów prawnych opracowują właściwe merytorycznie stanowiska pracy pod nadzorem Sekretarza.
 3. Projekt aktu prawnego powinien być uzgodniony z właściwymi komisjami Rady, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub charakteru projektowanego aktu prawnego.
 4. Projekt aktu prawnego przedkładany do zatwierdzenia powinien być na kopii podpisany przez osoby opracowujące, akceptowany przez Sekretarza oraz winien zawierać opinię radcy prawnego.
 5. Projekty uchwał Rady wraz z aprobatą Wójta lub z jego upoważnienia Sekretarza i opinią radcy prawnego przekazywane są na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i sołectw.
 6. W przypadku aktów prawnych określających zadania dla różnych jednostek organizacyjnych lub wymagających działań długofalowych, Wójt wyznacza stanowisko wiodące, którego zadaniem jest:
 1. przekazywanie treści aktu prawnego jednostkom organizacyjnym zobowiązanym do jego wykonania;
 2. opracowanie i przedstawienie Wójtowi do zatwierdzenia harmonogramu realizacyjnego;
 3. koordynowanie przedsięwzięć zapewniających pełną realizację zadań;
 4. opracowywanie okresowych informacji o postępie prac i zbiorczego sprawozdania z wykonania.
 1. Akty prawne podlegające ogłoszeniu podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez:
 1. opublikowanie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym - jeżeli przewidują przepisy;
 2. wywieszanie w formie obwieszczeń, ogłoszeń, kserokopii komunikatów na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach;
 3. ogłoszenie na zebraniach sołtysów i zebraniach samorządów.
 1. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych prowadzi rejestry i zbiory aktów prawnych oraz udostępnia je do powszechnego wglądu i pobrania, zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Rozdział 7

Zasady podpisywania pism i decyzji

 • § 33.1, Wójt podpisuje:
 1. zarządzenia, decyzje i inne akty prawne;
 2. odpowiedzi na:
 1. interpelacje radnych,
 2. postulaty wyborców,
 3. skargi, wnioski i petycje,
 4. wnioski samorządów mieszkańców;
 1. umowy o pracę z pracownikami Urzędu i opinie o pracownikach, akty powołania lub umowy o pracę z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz zmiany warunków pracy, zmiany wynagrodzenia, w sprawie przyznania nagród, ryczałtów i innych należności osobom wymienionym w tym punkcie,
 2. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
 3. decyzje administracyjne wydawane w sprawach należących do zadań własnych gminy oraz w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej, jeśli nie udzieli indywidualnych upoważnień poszczególnym pracownikom;
 4. upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu;
 5. pełnomocnictwa ogólne i szczególne;
 6. informacje przekazywane podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu gminy;
 7. wystąpienia kierowane do organów nadrzędnych.
 1. Zastępca Wójta podpisuje:
 1. pisma dotyczące zadań i kompetencji prowadzonych w imieniu Wójta, określonych w § 12;
 2. decyzje administracyjne z zakresu spraw prowadzonych przez poszczególne Referaty Urzędu - w przypadku nieobecności w pracy ich Kierowników, za wyjątkiem spraw USC;
 3. dokumenty zastrzeżone dla wójta w przypadku jego nieobecności, z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
 1. Sekretarz podpisuje sprawy wynikające z ustalonego podziału zadań, a w szczególności:
 1. wnioski dotyczące organizacji wewnętrznej Urzędu;
 2. plany szkolenia i samokształcenia pracowników;
 3. zalecenia i dyspozycje dotyczące zabezpieczenia mienia w budynku Urzędu;
 4. zalecenia dotyczące dyscypliny pracy;
 5. wszystkie pisma, w tym również decyzje administracyjne w sprawach powierzonych przez Wójta,
 6. decyzje administracyjne wydawane z upoważnienia Wójta;
 7. świadectwa pracy, dokumenty z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych;
 8. sprawozdania statystyczne, ankiety sondażowe i służące celom naukowym.
 1. Skarbnik podpisuje sprawy wynikające z ustalonego podziału zadań, a w szczególności.
 1. decyzje wydawane z upoważnienia Wójta;

Strona 28

 1. sprawozdania statystyczne;
 2. pisma przekazujące wskaźniki do opracowania wycinka projektu budżetu Gminy;
 3. decyzje ustalające zobowiązania podatkowe;
 4. pisemne informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach;
 5. pisma skierowane do urzędów skarbowych, ZUS, KRUS i banków w bieżących sprawach Gminy;
 6. raporty miesięczne dla osoby ubezpieczonej.
 1. Pracownicy Urzędu podpisują:
 1. pisma o charakterze przygotowawczym, techniczno - kancelaryjnym i inne nie kończące w toku załatwienia

danej sprawy, zgodnie z ustalonym zakresem czynności;

 1. decyzje administracyjne w sprawach, w których zostali upoważnieni przez Wójta do ich wydawania w jego

imieniu;

 1. dokumenty i pisma w sprawach, w których zostali upoważnieni przez Wójta.
 1. Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma bądź decyzji zaopatruje go na kopii swoją parafą i datą sporządzenia (pod treścią z lewej strony).

Rozdział 8

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli, skarg, i wniosków

i petycji mieszkańców

 • § 34.1, Mieszkańcy przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Wójta lub Zastępcę Wójta w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00.
 1. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg, wniosków i petycji jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
 2. Infonnacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg, wniosków i petycji wywieszane są w widocznym miejscu.
 • § 35, Kierownicy oraz pozostali pracownicy Urzędu obowiązani są przyjmować mieszkańców w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach pracy.
 • § 36.1. Obsługę mieszkańców przyjmowanych w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Wójta i Zastępcę Wójta prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych.
 1. Skargi, wnioski i petycje złożone telefonicznie, telegraficznie lub ustnie przyjmowane są do protokołu.
 2. Wszystkie skargi, wnioski i petycje skierowane do Urzędu podlegają wpisowi w rejestrach prowadzonych przez Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych.
 3. Wszyscy interesanci zgłaszający się w sprawach skarg, wniosków i petycji podlegają wpisowi w rejestrach prowadzonych przez Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych.
 • § 37.1. Odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje podpisuje Wójt, a w razie jego nieobecności Zastępca Wójta.
 1. 2. Referaty, którym przekazano skargę, wniosek lub petycję obowiązane są zawiadomić Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych o sposobie załatwienia sprawy i przekazują kopię odpowiedzi udzielonej zainteresowań emu.
 • § 38.1. Skargi, wnioski i petycje, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w tenninach określonych w ustawach.
 1. 2. Jeżeli Urząd nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji zobowiązany jest do jej niezwłocznego przekazania, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego.
 1. W razie niezałatwienia skargi, wniosku lub petycji w terminie należy o tym zawiadomić zainteresowane osoby, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Odpowiedzi na skargi, wnioski lub petycje powinny być jasne i zwięzłe. W wypadku zajęcia negatywnego stanowiska odpowiedź musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie prawne i faktyczne.
 • § 39.1. Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska pracy zobowiązane są do wykorzystywania materiałów zawartych w skargach, wnioskach i petycjach do ochrony interesów społecznych oraz likwidacji źródeł powstawania skarg.
 1. 2. Nie rzadziej niż raz na dwa lata Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych sporządza analizę załatwienia skarg, wniosków i petycji, którą wraz z częścią opisową zawierającą przyczyny i źródła powstania skargi oraz środki zmierzające do ich likwidacji przedkłada Wójtowi.
 • § 40. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach wnoszonych skarg, wniosków i petycji określają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o petycjach oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 • § 41. W Urzędzie funkcjonuje system kontroli zarządczej oraz obowiązują zasady wykonywania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej określone przez Wójta odrębnymi uregulowaniami wewnętrznymi,
 • § 42. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych zarządzeniem wydanym przez Wójta, z uwzględnieniem przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 • § 43. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin, za wyjątkiem dokumentów księgowych, których obieg określa instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych wprowadzona zarządzeniem Wójta.
 • § 44. Referaty i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wprowadzane przepisami prawa i uchwałami Rady bez potrzeby zmiany niniejszego Regulaminu.
 • § 45. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego nadania.

orzelDZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Łódź, dnia 3 października 2018 r.
Poz. 5026

UCHWAŁA NR XLV/333/18
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice

 

pobierz statut w pliku .pdf

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Statut Gminy Sędziejowice, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy”, stanowi o ustroju Gminy Sę­dziejowice, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo­rządzie gminnym.

2. Statut określa w szczególności:

 1. organizację wewnętrzną organów gminy;
 2. tryb pracy organów Gminy;
 3. zasady działania klubów radnych;
 4. zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;
 5. zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;
 6. zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
 7. zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;
 8. uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
 9. zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.


§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy Sędziejowice jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sędziejowice;
 2. komisji rady - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Sędziejowice;
 3. komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sędziejowice;
 4. komisji skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sędziejowice;
 5. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice;
 6. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sędziejowice;
 7. Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Sędziejowice;
 8. Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sędziejowice;
 9. klubie radnych - należy przez to rozumieć klub radnych Rady Gminy Sędziejowice;
 10. Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sędziejowice;
 11. ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą­dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

DZIAŁ II
Rada Gminy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
§ 3. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy.
2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

§ 4. Pracę Rady Gminy organizuje Przewodniczący Rady Gminy lub wyznaczony przez niego wiceprze­wodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady lub niemożności pełnienia funkcji i niewy- znaczenia wiceprzewodniczącego, obowiązki przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

Rozdział 2
Radni Rady Gminy

§ 5. 1. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub osobę upoważnioną przez klub informacji na sesji Rady Gminy lub na piśmie złożonym do Przewodniczącego Rady o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.

2. Wystąpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego

3. wystąpieniu z klubu lub oświadczenie woli o niewyrażeniu zgody na zasady reprezentacji klubu.

§ 6. Wójt Gminy udostępnia klubowi radnych pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy i materiały biurowe, w celu organizacji i odbywania spotkań i narad na terenie Urzędu Gminy, jeżel i tematem tych spotkań albo narad są sprawy związane z działalnością i zadaniami Rady Gminy,

§ 7. 1. Przewodniczący Rady ustala w porozumieniu z Wójtem Gminy zasady odbywania w Urzędzie Gmi­ny bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Gminy z radnymi.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

3. Zasady spotkań radnych z mieszkańcami w Urzędzie Gminy powinny uwzględniać ochronę danych oso­bowych mieszkańców.

§ 8. Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Gminy wykonującemu zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji rady i rad­nych, aby interpelacje i zapytania złożone na piśmie przez radnego w Urzędzie Gminy przekazywała nie­zwłocznie w jego imieniu Wójtowi Gminy.

§ 9.  1.W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy z radnym, Rada Gminy może powołać doraźną komisję rady gminy do zbadania okoliczności sprawy.

2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 10. Radny w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracy organów gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierające określenie terminu odbycia sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji rady.

§ 11. 1. Radny na wniosek może otrzymywać podpisany przez Przewodniczącego rady dokument potwier­dzający pełnienie funkcji radnego (identyfikator/legitymacja).

2. Wzór identyfikatora/legitymacji, o której mowa w ust. 1, ustala Rada Gminy.

 

Rozdział 3
Sesja Rady Gminy

§ 12. 1. Sesją Rady Gminy jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady lub inną uprawnioną oso­bę w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Gminy.

2. O zwołaniu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych na piśmie, najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Statutu Gminy:

1) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem od­bioru wysłany na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli powiadomienie zostało skutecznie nadane najpóźniej 6 dnia przed terminem obrad;

2) w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia - na adres zamieszkania lub na adres wskazany przez radnego;

3) w inny sposób niebudzący wątpliwości (np. e-mailem w uzgodnieniu z radnym).

3. W powiadomieniu o sesji należy podać:

1) termin rozpoczęcia,

2) miejsce odbycia, 

3) porządek obrad

- oraz załączyć projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. Projekt bu­dżetu gminy na rok kalendarzowy dostarcza się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, w tym szczególnie:

1) o dużej objętości, za zgodą radnego,

2) których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesionymi nieproporcjonalnie kosztów, nakładów pracy lub trudnościami technicznymi

- uznaje się za dostarczone o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lub do wglądu w Urzędzie Gminy.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 lub 3 albo wystąpienia innych niepra­widłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy w trybie § 19 ust. 2 roz­strzyga czy sesję kontynuować, czy wyznaczyć nowy termin sesji. Uwagi co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni, wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomoc­ności obrad”.

§ 13. 1. Wójt Gminy lub co najmniej 4 radnych mogą złożyć wniosek o zwołanie i odbycie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera:

1) proponowany porządek obrad,

2) projekty uchwał (chyba że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały)

- i został złożony Przewodniczącemu Rady Gminy za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy w go­dzinach urzędowania.

§ 14. Przewodniczący Rady Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesję po konsultacji z Wójtem Gminy.

§ 15. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.

§ 16. Wójt Gminy zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie, wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy, pomieszczeń:

1. dla potrzeb Przewodniczącego Rady Gminy;

2. do odbywania sesji, posiedzeń komisji i spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;

3. w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności rady.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady, może przedłożyć Radzie Gminy harmonogram sesji na rok kalendarzowy, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rady Gminy, zawierający przewidywane tematy lub krótkie opisy przedmiotu sesji.

2. Projekt harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 opracowuje Przewodniczący Rady Gminy uwzględnia­jąc propozycje komisji rady, radnych, klubów radnych oraz Wójta Gminy. Harmonogram nie jest wiążący.

§ 18. 1. Przewodniczący obrad rozpoczyna sesję wypowiadając formułę: „Otwieram sesję Rady Gminy Sę­dziejowice”.

2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kwo­rum w trakcie głosowania, Przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czyn­ności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody nie jest możliwe, zamyka sesję.

3. Fakt zamknięcia sesji z powodów, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Sprawy ujęte w porządku obrad, a niezrealizowane, Przewodniczący Rady Gminy ujmuje w porządku obrad najbliższej sesji.

§ 19. 1. Przewodniczący obrad, po otwarciu sesji przedstawia porządek obrad, do którego Rada Gminy na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Wójta Gminy może wprowadzić zmiany polegające na:

1) dodaniu nowego punktu do porządku obrad;

2) zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;

3) zmianie kolejności punktów w porządku obrad;

4) zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.

2. Wprowadzenie każdej ze zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, w którym co najmniej 8 radnych opowie się za wprowadzeniem zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwało­dawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie z zasadami zgłaszania inicjatyw obywatel­skich a Przewodniczący Rady nie mógł lub odmówił umieszczenia jej w porządku obrad.

4. Porządek sesji Rady Gminy, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.

5. Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie § 13, wymaga zgody wnioskodawcy wyra­żonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2.

§ 20. Rada Gminy, w trybie § 19 ust. 2 może postanowić o (odroczeniu) przerwaniu sesji i na wniosek przewodniczącego, o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 13.

§ 21. 1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji, o którym mowa w § 28. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia sesji.

2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omó­wiony na sesji w najbliższym możliwym terminie.

3. Na wniosek radnego protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.

4. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym o ich uwzględ­nieniu rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy. W przypadku nie uwzględnienia ich przez Radę Gminy ich treść zostaje załączona do protokołu jako tzw. zdanie odrębne.

§ 22. 1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa Przewodniczący obrad wypowiadając zwięzłe i jasne pole­cenia.

2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w spra­wie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu „do rzeczy”, „proszę kończyć” itp.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze organów Gminy, Przewodniczący obrad może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.

§ 23. 1. Przewodniczący obrad prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno po­szczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.

2. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu li­sty mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie”. W razie potrzeby, Przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Wójtowi Gminy lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygoto­wania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

3. W przypadku, gdy punkt obejmuje głosowanie nad uchwałą lub inne czynności, przewodniczący obrad używa również odpowiednich, zwięzłych formuł, w szczególności „zamykam dyskusję, przystępujemy do gło­sowania”, „przechodzimy do czytania opinii”, „proszę o wyjaśnienia Wójta Gminy”.

4. Przed głosowaniem przewodniczący obrad każdorazowo sprawdza czy liczba obecnych radnych na sali obrad spełnia wymagane kworum i stwierdza ten fakt wypowiadając formułę: „stwierdzam kworum, przystępu­jemy do głosowania” i przedstawia wniosek lub uchwałę.

5. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalne­go w sprawie sposobu lub porządku głosowania.

6. Po wyczerpaniu porządku sesji przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Gminy Sędziejowice”.

§ 24. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością, w tym szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:

1) stwierdzenia kworum;

2) zmiany porządku obrad;

3) zakończenia dyskusji;

4) przejścia do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą;

5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

6) ograniczenia czasu wystąpień;

7) zarządzenia przerwy;

8) odesłania projektu uchwały do komisji rady;

9) ponownego przeliczenia głosów;

10) przestrzegania ustalonych w Statucie Gminy postanowień dotyczących obrad Rady Gminy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę Gminy, przewodniczący ob­rad poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów „za” wnioskiem i głosów „prze­ciwko” wnioskowi.

§ 25. 1. Przewodniczący obrad może uzależnić udzielenie głosu na sesji osobom spośród publiczności, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis § 22 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący obrad może umożliwić mieszkańcom Gminy obecnym na sesji złożenie skargi lub wniosku do protokołu.

3. Na sesji Rady Gminy w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona jest debata nad tym raportem Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gmi­ny po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniem radnych.

§ 26. Przewodniczący obrad może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad osobom spo­śród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 27. Obsługę administracyjno-techniczną sesji Rady Gminy, polegającą w szczególności na:

1) sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych, sołtysów i gości zaproszonych i dostarczenie adresatom,

2) przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym,

3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad,

4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad,

5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji - zapewnia Wójt Gminy.

§ 28. 1. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół.

2. Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać w szczególności:

1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia;

2) oświadczenia przewodniczącego obrad dotyczące prawomocności obrad złożone w oparciu o listę obecno­ści podpisaną przez radnych;

3) stwierdzenie Przewodniczącego obrad o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;

4) odnotowanie faktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji;

5) porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności odro­czenia, bądź zamknięcia sesji;

6)określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;

7) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;

8) wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania, z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania oraz sumy głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;

9) inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ocenę ważności przebiegu sesji i podjęte uchwały;

10) nazwisko i imię oraz funkcję Przewodniczącego obrad;

11) nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół.

3. Protokół podpisują:

1) Przewodniczący obrad;

2) osoby sporządzające protokół.

§ 29. 1. Do protokołu , o którym mowa § 28 dołącza się:

1) listę obecności radnych podpisywaną tuż przed rozpoczęciem sesji;

2) komplet materiałów dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem o sesji oraz innych materiałów dostar­czonych radnym związanych z przebiegiem sesji;

3) teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał;

4) złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;

5) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad;

6) wykazy głosowania zawierające określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnych tzn. czy opowiedział się „za” uchwała, kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu;

7) dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty do głosowania, pro­tokół z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania);

8) inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.

2. Uchwały podjęte na sesji doręcza się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi Gminy. Wyciągi z protokołu doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią lub są zobowiązane do określonych działań.

 

Rozdział 4
Uchwały Rady Gminy

§ 30. 1. Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwałę w formie odręb­nego dokumentu.

2. W przypadku uchwały o charakterze proceduralnym poprzestaje się na odpowiednim odnotowaniu jej w protokole z sesji, o którym mowa w § 28.

§ 31. 1. Elementy uchwały, o której mowa w § 30 ust. 1:

1) tytuł, w skład którego wchodzi:

a) nazwa aktu prawnego (uchwała),

b) numer, w skład którego wchodzi, numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwa­ły w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku),

c) nazwę organu, który uchwałę wydał,

d) datę podjęcia,

e) krótkie określenie przedmiotu uchwały,

2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji

- mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji.

2. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numera­cji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.

§ 32. 1. Ostateczną treść projektu uchwały lub wniosku przedstawia przed głosowaniem Przewodniczący obrad.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

§ 33. Pod uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji przewodniczący obrad składa własnoręczny podpis. W ra­zie niedającej się usunąć przeszkody uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez Przewodniczącego obrad - podpis składa Przewodniczący Rady Gminy lub jeden z wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 

Rozdział 5
Tryb głosowania na sesji Rady Gminy

§ 34. Przewodniczący obrad, przed rozpoczęciem głosowania stwierdza, czy jest spełniony wymóg kwo­rum, tj. czy na sali obrad jest obecnych co najmniej 8 radnych.

§ 35. 1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wy­kazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to do­puszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”, dodatkowo sygnalizując sposób gło­sowania poprzez podniesienie ręki.

2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodni­czącego obrad, wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania, „wstrzymuje się od głosu”.

3. Rada Gminy może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie pod­pisanych kart do głosowania.

4. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 36. 1. Głosowanie tajne na sesji przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do głosowania, zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę Gminy regulaminem.

2. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.

4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcze­śniej karty do głosowania.

5. Po przeliczeniu głosów publicznie, przez komisję skrutacyjną, Przewodniczący komisji skrutacyjnej od­czytuje protokół z przeprowadzonego głosowania, zawierający wyniki głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad z sesji.

§ 37. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek, wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub za wnioskiem będzie więcej niż przeciw.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym polega na wyborze, bądź zatwier­dzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za” niż połowa, odpowiednio:\

1) w głosowaniu jawnym:

a) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania,

b) ustawowego składu rady;

2) w tajnym głosowaniu:

a) liczby radnych biorących udział w głosowaniu tajnym (którym wydano karty do głosowania) ustawowego,

b) ustawowego składu rady.

§ 38. W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący obrad przed za­mknięciem listy kandydatów pyta każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów (lub ogłasza zakończenie zgłaszania kandy­datów) i zarządza głosowanie. Zgoda kandydata może być wyrażona na piśmie lub w inny niebudzący wątpli­wości sposób.

 

DZIAŁ III
Komisje Rady Gminy

Rozdział 1
Komisje stałe i doraźne

§ 39. 1. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.

2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy, z zastrze­żeniem § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy.

3. Komisja rady podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków oraz przedkłada je Radzie Gminy.

4. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji rady, z uwzględnieniem komisji rewi­zyjnej. Ograniczenie nie dotyczy Komisji skarg, wniosków i petycji.

§ 40. 1. Komisja rady wyjątkowo może odbywać posiedzenia wspólne z innymi komisjami, z zastrzeżeniem § 41. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.

2. Komisja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek sa­morządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, o ile jest to związane z realizacją jej zadań.

§ 41. 1. Pracami komisji rady kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję rady. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) ustalenie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy porządku obrad, terminu oraz zwołanie posie­dzenia komisji;

2) wnoszenie podczas posiedzenia komisji o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działa­nia komisji;

3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;

4) ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.

2. W przypadku niemożności lub niemożliwości pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisję rady.

3. Jeżeli przewodniczący komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posie­dzenie komisji rady zwołuje Przewodniczący Rady Gminy.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obra­dom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w gło­sowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.

5. Do komisji rady § 27 stosuje się odpowiednio.

6. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.

8. Z przebiegu posiedzenia komisji rady sporządza się protokół. § 28 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 42. 1. Przewodniczący stałej komisji rady przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gmin y, w I kwartale lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady.

2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji.

3. Przewodniczący komisji doraźnej sprawozdanie składa Radzie Gminy po zakończeniu realizacji powie­rzonych jej zadań chyba, że ustalenia dokonane w ramach działalności komisji uzasadniają wcześniejsze złoże­nie informacji na sesji Rady Gminy.

4. Przewodniczący Rady Gminy może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia komi­sji, jak również złożenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej działalności.

§ 43. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

Rozdział 2
Komisja Rewizyjna

§ 44. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,

c) informacji o stanie mienia Gminy

- oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;

3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2 Komisja może podjąć czynności kontrol ne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

§ 45. 1. Komisja Rewizyjna lub zespół kontrolny, o którym mowa w § 48 ust. 3, w związku z wykonywaną działalnością w jednostce kontrolowanej ma prawo do:

1) wstępu na jej teren;

2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji i materiałów;

3) wykonywania kserokopii i innych dowodów;

4) żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.

2. Komisja rewizyjna, w toku kontroli, może zwrócić się do Wójta Gminy z wnioskiem o zasięgnięcie opi­nii wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspertyza nie może dotyczyć oceny merytorycznej działalności Wójta Gminy.

§ 46. 1. Przewodniczący Komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. § 12 doty­czący zwoływania Rady Gminy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminu.

2. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 47. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia komisji rewizyjnej niezbędne warunki techniczno - organizacyjne do prowadzenia kontroli.

2. Komisja Rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązujące­go w kontrolowanej jednostce porządku pracy.

§ 48. 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Opinie i wnioski komisji rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych przewodniczący Komisji rewizyjnej może wy­znaczyć zespół kontrolny, składający się z członków Komisji rewizyjnej.

4. Przewodniczący Rady Gminy wydaje członkom Komisji rewizyjnej imienne upoważnienia do przepro­wadzenia kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jed­nostki kontrolowanej.

§ 49. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół.

2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, komisja rewizyjna (zespół kontrolny) sporządza protokół z prze­biegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie komisji rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział w czynnościach kontrolnych.

3. Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, w tym szczególnie określa:

1) nazwę i adres jednostki;

2) imię i nazwisko kierownika;

3) imię i nazwisko osób kontrolujących;

4) przedmiot kontroli;

5) czas trwania kontroli;

6) ustalenia faktyczne;

7) stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości;

8) stanowisko Komisji rewizyjnej.

4. Do protokołu można załączyć wykorzystane informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do zgłoszonych uwag przez kierownika jednostki kontrolowanej może odnieść się na piśmie lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.

§ 50. 1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.

2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji złoży wnios ek o prze­rwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynno­ści komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 51. Komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród swoich człon­ków na posiedzeniu komisji.

§ 52. 1. Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w I kwartale tego roku.

2. Plan pracy zawierający:

1) wskazanie jednostki kontrolowanej,

2) zakres kontroli,

3) termin przeprowadzenia kontroli

- stanowi jednocześnie zlecenie dla komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 44 pkt 1 Statutu Gminy.

§ 53. W I kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada Gminy zatwierdziła plan pracy Komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.

§ 54. 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 49 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 49, dotyczące tej kontroli.

§ 55. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdze­nia stanowiska, o którym mowa w § 54 ust. 1, informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.

 

Rozdział 3
Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 56. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) wniosków;

3) petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady Gminy ustnie.

§ 57. Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę Gminy oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.

§ 58. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół. § 28 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:

1) wystąpić do Wójta Gminy albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia;

3) przeprowadzić czynności kontrolne. § 45, 47, 48 i 49 stosuje się odpowiednio.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją do Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 59. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. § 12 dotyczący zwołania Rady Gminy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminu.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cyklicznie np. w stałe dni tygodnia, mie­siąca itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych poda­je się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 66 ust. 1.

4. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożliwości sprawo­wania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 60. 1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.

2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji złoży wniosek o prze­rwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynno­ści komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 61. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji oraz jego zastępcę spośród swoich członków na posiedzeniu komisji.

§ 62. W I kwartale roku kalendarzowego przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.

 

DZIAŁ IV
Jednostki pomocnicze Gminy
 

§ 63. 1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3/4 mieszkańców, zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki, posiada­jących czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1 może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej przez co najmniej 100 mieszkańców, jednorodnej ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.

3. Elementem obligatoryjnym, poddanym konsultacjom społecznym zarządzonym w sprawie powołania jednostki pomocniczej jest proponowany obszar Gminy, na którym jednostka pomocnicza ma funkcjonować oraz projekt statutu.

4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomoc­niczych.

§ 64. Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 63 nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budże­tu gminy.

§ 65. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach właściwych dla radnego Gminy.

 

DZIAŁ V
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy
w ramach wykonywania zadań publicznych

§ 66. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy oraz komisji rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posie dzeniem komisji rady w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu In­formacji Publicznej Gminy. W przypadku komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.

5. Dopuszcza się rejestrację dźwięku lub obrazu w trakcie posiedzenia komisji rady.

§ 67. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów i notatek z zastrzeżeniem § 68 .

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy;

2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady;

3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy;

4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;

6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta Gminy.

3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy.

§ 68. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pra­cownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.

2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.

 

DZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 69. Traci moc uchwała Nr XXIV/183/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5684).

§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje­wództwa Łódzkiego, z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego nastę­pujących po kadencji, w czasie której statut wszedł w życie.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Dariusz Cieślak

Urząd Gminy Sędziejowice

Miejscowość  Sędziejowice
Ulica Wieluńska 6
Poczta 98-160 Sędziejowice
Województwo łódzkie
Powiat łaski
NIP Gminy 831-157-66-40
Nr telefonu

43 677-11-57, 43 677-10-02

Rachunek Bankowy  

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

  Oddział w Sędziejowicach
Nr konta 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240
Adres do doręczeń elektronicznych
(Skrytka ePUAP):
/UGSedziejowice/skrytka

Lista kontaktów do Referatów Urzędu Gminy 

Sprawy – Imię i nazwisko Tel Email Nr Pokoju
Sekretariat - Krystyna Nowicka 43 6771157, 43 6771002 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 19
Odpady - Angelika Kowalska 43 8400020 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1
Kadry - Izabela Rusiniak 43 8400008 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2
Oświata - Kamila Tokarek 43 8400009 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3
USC - Katarzyna Kardas-Sobczak 43 6771138 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4
Ewidencja Ludności - Agnieszka Michalak 43 8400006 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4
Działalność - Grażyna Stankiewicz 43 8400017 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 9
Środowisko – Aleksandra Ulas 43 8400018 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 9
Rolnictwo, drzewa – Krzysztof Hadrysiak 43 8400019 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 9
Zamówienia Publiczne – Sylwia Jaworska 43 6771693 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 9
Gospodarka gruntami - Lidia Sobala 43 8400015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 11
Budownictwo - Anna Potasiak 43 8400016 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 11
Finanse - Aneta Derbich 43 6771692 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13
Finanse - Jadwiga Nawojska 43 6771692 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13
Podatek - Agnieszka Szewczyk 43 8400010 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14
Podatek - Dorota Borowiecka 43 8400011 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14
Podatek - Monika Krawczyk-Kuliberda 43 8400012 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14
Biuro Rady Gminy – Kinga Szataniak 43 6771146 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16-17
Promocja - Tomasz Suchański 43 8400014 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16-17
Profilaktyka - Justyna Kmiecik 43 8400013 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16-17
Pełnomocnik - Bogdan Grącki 43 8400002 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 23
"Czyste powietrze" - Magdalena Dawidzka 43 8400021 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 9