Kadencja 2018-2023

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach.

w sprawie wyboru ofert złożonych w naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sędziejowice na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach." w ramach Projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2023 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybuduj

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach." w ramach Projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020