Kadencja 2018-2023

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2020 rok

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na remont strażnicy

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na rozbudowę budynku strażnicy OSP

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

w sprawie petycji Teresy Garland z dnia 10 lutego 2021 roku

w sprawie przekazania skargi według właściwości

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziejowice na lata 2021-2025