UCHWAŁA NR XLI/329/22 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 i z 2021 r. poz. 2469) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 ", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/300/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz uchwała Nr XXXVIII/301/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść programu pdf 384.29 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20 kwiecień 2022 06:05 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. środa, 20 kwiecień 2022 06:09 Michał Ułański