Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień należy do zadań własnych gminy, a organizacyjną formę nadał im: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”, który stanowi załącznik do uchwały Nr XIV/113/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. i „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/114/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r., zwane w dalszej części sprawozdania „Programami”. Art . 11 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi brzmi: „W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4 1 ust. 1 gminy pobierają opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18”.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść sprawozdania pdf 175.71 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 kwiecień 2021 07:25 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 kwiecień 2021 07:27 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 11:12 Michał Ułański