Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej będzie mógł być złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście albo wysłany listem poleconym. W takiej sytuacji organ gminy ma weryfikować treść wniosku pod względem formalnym i potwierdzać za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do nowego systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do 31 grudnia 2011 r. Dotyczy to również danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez gminy i podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po upływie terminu, o którym mowa, dotychczasowe ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji, a organy gmin pozostają właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Od 7 marca tego roku zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 18, poz. 97).

CEIDG prowadzić będzie w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniem CEIDG jest:
ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Przekazywanie danych oraz informacji do, a także z CEIDG odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane będą do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Wpis do CEIDG będzie dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Organ gminy ma weryfikować treść wniosku pod względem formalnym i potwierdzać wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Organ gminy ma przekształcać wniosek w formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacja z nim związana podlegać ma archiwizacji przez okres dziesięciu lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonywać będą, odpowiednio, organy gmin i minister gospodarki.


 Wpisowi do CEIDG podlegać będą następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.
Ewidencja działalności gospodarczej jest prowadzona obecnie lokalnie przez urzędy gminy. Centralizacja rejestru nastąpi 1 lipca 2011 r.Wniosek o wpis do CEIDG będzie można złożyć:
1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. System teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o przyczynach nieprawidłowości wniosku.
2) W wybranym urzędzie gminy
a) Osobiście (z własnoręcznym podpisem)
b) poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie)

W przypadku złożenia wniosku o wpis w urzędzie gminy weryfikacja jego treści pod względem formalnym, jak również potwierdzenie przyjęcia leży po stronie urzędu gminy. Tam też wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

Następnie CEIDG prześle odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis odpowiednio do: wskazanego przez przedsiebiorcę naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

Wnioski o wpis do CEIDG będą wolne od opłat.

Dostęp do danych CEIDG

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych (PESEL oraz adres zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej).

Obecnie dane nie są scentralizowane. Dostęp do danych przedsiębiorcy jest możliwy poprzez urząd gminy, w którym dokonano rejestracji przedsiębiorcy. W ramach procesu centralizacji urzędy gmin przekażą dane przedsiębiorców wykonujących działalność oraz tych, którzy zawiesili działalność gospodarczą, zawarte w dotychczasowych ewidencjach, za pośrednictwem stworzonej do tego celu aplikacji SAGED. Określone zostaną również szczegółowe zasady dostępu do CEIDG.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Udział w spółkach cywilnych pdf 166.76 KB Michał Ułański
Informacja o rachunkach bankowych pdf 236.34 KB Michał Ułański
Wykonywana działalność gospodarcza pdf 178.28 KB Michał Ułański
Udzielone pełnomocnictwa pdf 235.38 KB Michał Ułański
Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek gospodarczej. pdf 135.74 KB Michał Ułański
Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej pdf 160.32 KB Michał Ułański
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pdf 297.60 KB Michał Ułański