UCHWAŁA NR XXVI/199/20

RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sędziejowice na 2021 rok", stanowiący załącznik do uchwały.

2. Realizację „Programu", o którym mowa w ust. 1, koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok pdf 357.64 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 luty 2021 13:16 Michał Ułański