UCHWAŁA NR XXVI/200/20

RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 10, ust. 1- 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sędziejowice na 2021 rok", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok pdf 286.99 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 luty 2021 13:15 Michał Ułański