UCHWAŁA NR XXIII/177/20

RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice"

 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sędziejowice

Jarosław Bartczak

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice pdf 8.31 MB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 luty 2021 13:01 Michał Ułański