Ogłoszenie

o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika USC.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na zastępstwo.

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika;

2) praca w wymiarze - 1 etat - pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);

3) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);

4) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;

5) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy).

 

2. Wymagania jakie musi spełniać osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada:

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

4) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku m.in.:

1) sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu w rejestrze stanu cywilnego, w systemie teleinformatycznym;

2) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;

3) migracja aktów stanu cywilnego;

4) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu stanu cywilnego;

5) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

6) przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia małżeństwa;

7) wydawanie zezwoleń i zaświadczeń w sprawach wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

8) prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego;

9) sporządzanie testamentów;

10) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

11) rejestracja danych w rejestrze PESEL.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury składając w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, pok. nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice następujące dokumenty:

  1. podanie o pracę;

  2. życiorys (CV);

  3. w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres danych określonych w art. 22¹ §1-§2 Kodeksu pracy – zgodę na przetwarzanie tych danych;

  1. dokumenty (kserokopie) potwierdzające spełnienie wymagań z pkt 2.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 43 677 11 57, 43 840 00 08.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna docx 14.97 KB Michał Ułański
Pełna treść ogłoszenia naboru na zastępstwo pdf 596.74 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 październik 2023 10:36 Michał Ułański