OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – referenta/ podinspektora/ inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) wykształcenie i staż pracy:

- stanowisko referenta - wykształcenie średnie z 2 letnim stażem pracy,

- stanowisko podinspektora - wykształcenie średnie z 3 letnim stażem pracy, wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy,

- stanowisko inspektora - wykształcenie średnie z 5 letnim stażem pracy, wykształcenie wyższe z 3 letnim stażem pracy.

4. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjne;

2) preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku;

3) umiejętność organizacji własnej pracy,

4) komunikatywność;

5) umiejętność pracy w zespole;

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń;

 2. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;

 3. obsługa programu do głosowania podczas obrad;

 4. tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego;

 5. organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów;

 6. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych;

 7. przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych właściwym Referatom oraz czuwanie nad terminowych ich załatwieniem;

 8. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

 9. przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe;

 10. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu;

 11. obsługa funduszu sołeckiego.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu listopadzie 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub na czas nieokreślony;

3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) praca w wymiarze - 1 etat - pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku);

5) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);

6) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;

7) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy).

8. Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę z uzasadnieniem - własnoręcznie podpisane;

2) kwestionariusz osobowy dla kandydata - własnoręcznie podpisany;

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;

5) w przypadku trwającego zatrudnienia oświadczenie o okresie zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy;

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

7) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,

9) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji, w przypadku podania danych wykraczających poza dane określone w art. 22¹ §1 i 3 Kodeksu pracy.

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw”, w terminie do 23 grudnia 2022 r. r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

 

Sędziejowice, 13 grudnia 2022 r.

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gmina Sędziejowice informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Kontakt: listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 10 02

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 3. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 22¹ §1 i art. 22¹ §4 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane osobowe kandydatów zamieszczone w protokole będą przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Dane osobowe zawarte w ofertach kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym do zatrudnienia, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

 9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz kandydata doc 34.50 KB Michał Ułański
Pełna treść ogłoszenia o naborze pdf 1.09 MB Michał Ułański
Oświadczenia doc 25.00 KB Michał Ułański
Oświadczenie dane osobowe doc 25.00 KB Michał Ułański
Wyniki naboru pdf 129.67 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 grudzień 2022 11:55 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 grudzień 2022 12:20 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 grudzień 2022 13:46 Michał Ułański