Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – referenta/ podinspektora/ inspektora do spraw księgowości budżetowej.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) wykształcenie i staż pracy:

- stanowisko referenta - wykształcenie średnie z 2 letnim stażem pracy,

- stanowisko podinspektora - wykształcenie średnie z 3 letnim stażem pracy, wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy,

- stanowisko inspektora - wykształcenie średnie z 5 letnim stażem pracy, wykształcenie wyższe z 3 letnim stażem pracy,

4. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) preferowane będą osoby z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w księgowości budżetowej;

2) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,

3) umiejętność organizacji własnej pracy,

4) komunikatywność;

5) umiejętność pracy w zespole;

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Organu i jednostki - dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont;

2) sporządzanie miesięcznych sprawozdań Rb-27S z wykonania dochodów Urzędu;

3) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa);

4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych w systemie komputerowym;

5) dokonywanie umorzeń środków trwałych według właściwej klasyfikacji KŚT i stawek amortyzacyjnych;

6) rozliczanie inwestycji w kontekście wystawionych dokumentów OT;

7) uzgadnianie przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych i jej rozliczanie;

8) prowadzenie ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym w zakresie rozliczeń podatku VAT Urzędu;

9) centralizacja rozliczeń w zakresie podatku VAT jednostek organizacyjnych - analiza i sprawdzanie JPK jednostek organizacyjnych, sporządzenie zbiorczej deklaracji VAT i wysyłanie jej drogą elektroniczną.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub na czas nieokreślony;

3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) praca w wymiarze - 1 etat - pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku);

5) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);

6) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;

7) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy);

8. Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę z uzasadnieniem (własnoręcznie podpisane);

2) kwestionariusz osobowy dla kandydata;

3) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;

6) w przypadku trwającego zatrudnienia oświadczenie o okresie zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy;

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,

10) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji, w przypadku podania danych wykraczających poza dane określone w art. 22¹ §1 i 3 Kodeksu pracy.

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/inspektora do spraw księgowości budżetowej”, w terminie do 7 października 2022 r. r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

 

 

Sędziejowice, 27 września 2022 r.

Klauzura informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gmina Sędziejowice informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 22¹ §1 i art. 22¹ §4 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

 10. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 12. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść ogłoszenia o naborze pdf 1.23 MB Michał Ułański
Kwestionariusz Kandydata doc 34.50 KB Michał Ułański
Oświadczenie doc 25.00 KB Michał Ułański
Wynik naboru pdf 133.43 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 wrzesień 2022 07:08 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 październik 2022 08:48 Michał Ułański