Na postawie art. 13a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Pzp.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

308 943,09 zł

I

2.

Budowa przedszkola w Sędziejowicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

8 432 982,33 zł

II

3.

Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 725 281,74 zł

II

4.

Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

402 883,59 zł

II

5.

Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

I

6.

Organizacja transportu uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Sędziejowice

Usługi

Przetarg nieograniczony

170 000,00 zł

III

7.

Zakup i dostawa oleju napędowego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

240 000,00 zł

IV

8.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice

Usługi

Przetarg nieograniczony

1 633 506,00 zł

IV

9.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 091 282,00 zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

III