Na postawie art. 13a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Pzp.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków – Wola Marzeńska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 279 500,00 zł

II

2.

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w m. Sędziejowice

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 000,00 zł

I

3.

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny – Kustrzyce na odcinku od km 0 + 000 do km 1+902

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

I

4.

Przebudowa drogi gminnej  
Nr 103055E Kamostek – Kolonia Kamostek – Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 608 838,00 zł

I

5.

Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

375 000,00 zł

I / II

6.

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

291 517,00 zł

I / II

7.

Budowa instalacji prosumenckich
w Gminie Sędziejowice

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 885 102,08 zł

III / IV

8.

Zakup koparko - ładowarki

Dostawy

Przetarg nieograniczony

460 000,00 zł

I

9.

Modernizacja stadionu sportowego
w Sędziejowicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

496 000,00 zł

III

10.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
6 307 410,00 zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

IV

11.

Zakup i dostawa oleju opałowego
w ilości do  79 000 l

Dostawy

Przetarg nieograniczony

235 000,00 zł

IV

12.

Zakup i dostawa oleju napędowego
w ilości do 65 000 l

Dostawy

Przetarg nieograniczony

303 000,00 zł

IV

13.

Organizacja transportu uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice

Usługi

Przetarg nieograniczony

170 000,00 zł

III